Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego

FAST FINANCE w swojej działalności kieruje się uniwersalnymi dla rynku finansowego standardami etycznymi określonymi w „Kanonie Dobrych Praktyk Rynku Finansowego”. Kanon został opracowany pod patronatem Komisji Nadzoru Finansowego przez przedstawicieli blisko 28 instytucji i organizacji zrzeszających uczestników rynku wraz z grupą przedstawicieli świata nauki.

Sporządzony w 2007 roku zbiór zasad i praktyk rynkowych określa 16 podstawowych wartości, których wdrożenie przyczynia się do zrównoważonego rozwoju rynku finansowego w Polsce. Ideą stojącą za powstaniem „Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego” była chęć wprowadzenia miękkich regulacji, zwiększających transparentność działalności podmiotów finansowych oraz bezpieczeństwo ich klientów.

Od momentu powstania naszej spółki w 2004 roku prowadziliśmy działalność w oparciu o wewnętrznie opracowane i przyjęte normy etyczne. Wprowadzenie „Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego” jest rozwinięciem obowiązujących w FAST FINANCE wytycznych dotyczących współpracy z klientami i dłużnikami. W pełni zaadoptowaliśmy wartości w nim określone do potrzeb bieżącej działalności.

Pełna treść „Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego” znajduje się w załączonym pliku.

Komunikaty prasowe

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

Wynik finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2017 roku

17.05.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I kwartale 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 2,0 mln zł (-3,7%). Spółka podwyższyła swój kapitał własny o 12,1% r/r do wysokości 72,1 mln zł oraz obniżyła wskaźnik zadłużenia finansowego, do poziomu 0,43.

Wynik finansowe FAST FINANCE za 2016 rok

28.04.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – zakończyła rok 2016 znaczą redukcją zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto ukształtował się na poziomie 0,46 (spadek o 29% r/r), co otworzyło Spółce drogę do dywersyfikacji finansowania dalszego rozwoju. Obok finansowania zakupów poprzez emisje obligacji na polskim rynku, FAST FINANCE będzie w przyszłości pozyskiwać zagranicznych inwestorów zainteresowanych bezpośrednim udziałem w zysku z windykacji portfeli. Oparta o nowy model finansowania współpraca z zagranicznym Partnerem została już rozpoczęta w pierwszym kwartale 2017 roku.

FAST FINANCE na LinkedIn

23.03.2017

Spółkę FAST FINANCE można już obserwować w serwisie społecznościowym LinkedIn. Profil firmy to kolejny sposób na zapoznanie się z naszą działalnością.

.