Raporty bieżące

2009
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
EBI 5/2009 2009-05-04 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 27.05.2009 r.

Zarząd "Fast Finance" Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Agrestowa 112, na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 27.05.2009r. o godz. 11:00 we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30 (siedziba Oddziału Spółki).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.

6. Podział zysku, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania z działalności Spółki.

9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu.

10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

11. Zmiany Statutu Spółki.

12. Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na dopuszczenie Akcji serii B oraz C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki :1. Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 : "1 . Przedmiotem działalności Spółki jest :- pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, (PKD: 65.12.B)- pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, (PKD: 65.23.Z)- działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, (PKD: 67.13.Z)- działalność detektywistyczna i ochroniarska, (PKD: 74.60.Z)- pozostałe formy udzielania kredytów, (PKD: 65.22.Z)- wynajem środków transportu wodnego, (PKD: 71.22.Z),- wynajem środków transportu lotniczego, (PKD: 71.23.Z),- wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, (PKD: 14.11.Z),- wydobywanie łupków, (PKD : 14.13.Z),- wydobywanie żwiru i piasku, (PKD: 14.21.Z),- wytwarzanie energii elektrycznej, (PKD: 40.11.Z).Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki obejmuje również eksport i import w podanym powyżej zakresie."Proponowana treść § 6 w ust. 1 :- "pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, (PKD: 65.12.B)- pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, (PKD: 65.23.Z)- działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, (PKD: 67.13.Z)- działalność detektywistyczna i ochroniarska, (PKD: 74.60.Z)- pozostałe formy udzielania kredytów, (PKD: 65.22.Z)- wynajem środków transportu wodnego, (PKD: 71.22.Z),- wynajem środków transportu lotniczego, (PKD: 71.23.Z),- wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, (PKD: 14.11.Z),- wydobywanie łupków, (PKD : 14.13.Z),- wydobywanie żwiru i piasku, (PKD: 14.21.Z),- wytwarzanie energii elektrycznej, (PKD: 40.11.Z),- wynajem nieruchomości na własny rachunek, (PKD: 70.20.Z),- wynajem samochodów osobowych, (PKD : 71.10.Z).Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki obejmuje również eksport i import w podanym powyżej zakresie."2. Dotychczasowa treść § 7 ust. 7 :"7. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa. Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa wymagają większości trzech czwartych głosów."Proponowana treść § 7 ust. 7:"7. Spółka może emitować obligacje, przy czym emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wymaga uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej większości trzech czwartych głosów."3. Proponowane nowe ustępy 5, 6 i 7 w § 8 : "5.Zarząd Spółki ogłasza o nabyciu akcji w celu ich umorzenia nie później niż w ciągu 30 dni od upływu terminu przewidzianego na takie nabycie uchwałą, o której mowa w ust. 4, zwołując jednocześnie walne zgromadzenie w celu podjęcia uchwały o umorzeniu nabytych akcji i obniżeniu kapitału zakładowego.6. W przypadku nie zawarcia przez Spółkę żadnej umowy nabycia akcji w celu ich umorzenia w terminie określonym w uchwale, o której mowa w ust. 4, Zarząd ogłosi o bezskutecznym upływie tego terminu w ciągu 30 dni od jego upływu.7. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym."4. Dotychczasowa treść § 13 ust. 2 :"2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem."Proponowana treść § 13 ust. 2 :"2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są - członek Zarządu działający samodzielnie jeśli wartość podejmowanej przez Spółkę czynności nie przekracza w złotych polskich równowartość w kwoty 100.000 (słownie sto tysięcy) euro według kursu wskazanego w § 14 pkt. 2 z dnia poprzedzającego dokonanie czynności; w przypadku czynności przekraczającej taka kwotę dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający wraz z prokurentem."5. Dotychczasowa treść § 13 ust. 6 : "6. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu."Proponowana zmiana treści § 13 ust. 6 polega na jego wykreśleniu. 6. Dotychczasowa treść § 14 pkt. 1:"1) nabycie lub zbycie własności lub użytkowania wieczystego jak również udziału w nieruchomości. W tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia." Proponowana treść § 14 pkt. 1 :"1) nabycie lub zbycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości jak również w tych prawach. W tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia."7. Dotychczasowa treść § 18 :"Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków i działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu określającego organizację i sposób wykonywania czynności."Proponowana treść § 18: "Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków i działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego organizację i sposób wykonywania czynności."8. Dotychczasowa treść §19 :"Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczacego. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej dwa lata."Proponowana treść §19 :"Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej dwa lata."9. Dotychczasowa treść § 20 :"Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów."Proponowana zmiana treści § 20 polega na jego wykreśleniu.10. Dotychczasowa treść § 21 ust. 1 zdanie pierwsze :"1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Żądanie zwołania posiedzenia Rady należy złożyć na ręce Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego."Proponowana zmiana § 21 ust. 1 zdanie pierwsze:"1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Żądanie zwołania posiedzenia Rady należy złożyć na ręce Przewodniczącego Rady."11. Dotychczasowa treść § 22: "Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może w każdym czasie odwołać członka Rady Nadzorczej z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jednoczesnym powierzeniem tej funkcji innemu członkowi Rady Nadzorczej."Proponowana zmiana § 22 polega na jego wykreśleniu.12. Dotychczasowa treść § 23 pkt d):"d) upoważnienie Zarządu do nabywania i sprzedaży własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości jak również udziału w nieruchomości,"Proponowana treść § 23 pkt d) :"d) upoważnienie Zarządu do nabywania i sprzedaży prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości jak również udziału w takich prawach, w przypadku określonym w § 14."13. Proponowana treść nowego § 22 pkt i):"i) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu."14. Dotychczasowa treść § 24 :"W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady reprezentuje ją wobec Zarządu, a w razie jego dłuższej nieobecności Wiceprzewodniczący."Proponowana treść § 24 :"W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady reprezentuje ją wobec Zarządu."15. Dotychczasowa treść § 28 :"Walne Zgromadzenie odbywa się we Wrocławiu."Proponowana treść § 28 :"Walne Zgromadzenie odbywa się we Wrocławiu lub w Warszawie lub w Krakowie lub w Berlinie."Zarząd Spółki informuje, iż akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem.Zgodnie z art. 406 § 3 k.s.h. i art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538) uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwa depozytowe w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 30, II Piętro do dnia 20.05.2009r. do godz. 15:00. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w WZA, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem WZA.

Raporty spółki w okresie od 19 lutego 2008 r. do 25 marca 2010 r. były przekazywane do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami regulującymi obowiązki informacyjne emitentów, których instrumenty finansowe zostały wprowadzone do alternatywnego rynku obrotu.

Komunikaty prasowe

.