Raporty bieżące

2010
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 9/2010 2010-06-01 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na ZWZ

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

 

Treść raportu:
Zarząd Spółki przekazuje informację o akcjonariuszach, którzy na ZWZ dnia 31 maja 2010 r. posiadali co najmniej 5 % w głosach na ZWZ

 

- Jacek Zbigniew Krzemiński - 68044863 głosów, co stanowi 46,93 % w głosach ogółem i 60,06 % w głosach na ZWZ,

 

- Jacek Longin Daroszewski - 45000000, co stanowi 31,03 % w głosach ogółem i 39,72 % w głosach na ZWZ.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Raporty spółki w okresie od 19 lutego 2008 r. do 25 marca 2010 r. były przekazywane do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami regulującymi obowiązki informacyjne emitentów, których instrumenty finansowe zostały wprowadzone do alternatywnego rynku obrotu.

Komunikaty prasowe

.