Raporty bieżące

2014
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 15/2014 2014-06-09 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fast Finance S.A.

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajny Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 9 czerwca 2014 roku:

1. Jacek Longin Daroszewski
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 22.500.000,
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 45.000.000,
Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 50,00%,
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 31,03%,

2. Jacek Zbigniew Krzemiński
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 22.500.000,
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 45.000.000,
Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 50,00%,
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 31,03%.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 ze zmianami).

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

Raporty spółki w okresie od 19 lutego 2008 r. do 25 marca 2010 r. były przekazywane do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami regulującymi obowiązki informacyjne emitentów, których instrumenty finansowe zostały wprowadzone do alternatywnego rynku obrotu.

Komunikaty prasowe

.