Raporty bieżące

2010
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 18/2010 2010-10-27 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na NWZA

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

  

Treść raportu:

Zarząd Spółki przekazuje informację o akcjonariuszach, którzy na NWZA dani 27 października 2010r. posiadali co najmniej 5% w głosach na NWZA.

 

- Jacek Longin Daroszewski – 45.000.000 głosów, co stanowi 31,03 % w głosach ogółem i 49,99% w głosach na NWZA,

 

- Jacek Zbigniew Krzemiński – 45.000.000 głosów, co stanowi 31,03 % w głosach ogółem i 49,99 % w głosach na NWZA.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Raporty spółki w okresie od 19 lutego 2008 r. do 25 marca 2010 r. były przekazywane do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami regulującymi obowiązki informacyjne emitentów, których instrumenty finansowe zostały wprowadzone do alternatywnego rynku obrotu.

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.