Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 46/2019 2019-10-28 Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego Fast Finance S.A. za I półrocze 2019 r.

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, że przekaże dzisiaj do publicznej wiadomości skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r., który nie będzie zawierał raportu niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A.


Obecnie kończą się poszukiwania niezależnego Audytora, którego w drodze uchwały zaakceptuje Rada Nadzorcza Spółki, co zostanie zakomunikowane oddzielnym komunikatem. Niezwłocznie po uzyskaniu raportu biegłego rewidenta z przeglądu, Spółka przekaże raport półroczny za I półrocze 2019 r. wraz z raportem z przeglądu.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.