Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 40/2019 2019-10-16 Zawarcie porozumienia z obligatariuszami prywatnych niepublicznych obligacji serii R i S

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka"), informuje, że w dniu 15 października 2019 r. Emitent zawarł z wierzycielami Spółki, obligatariuszami prywatnych niepublicznych obligacji serii R i S Emitenta, ("Wierzyciele") z Panem Leszkiem Stanisławem Szwedo oraz kontrolowanymi przez niego podmiotami:
- AUREUS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Aureus"),
- AKURA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Akura"),
- TARINVEST Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Tarinvest"), porozumień, których celem jest częściowy wykup wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii R i S, zabezpieczonych zastawami rejestrowymi i nie będących wierzytelnościami układowymi w myśl art. 151 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego, oraz zmniejszenie zadłużenia Emitenta wobec obligatariuszy tych serii obligacji oraz częściowa zmiana zabezpieczeń spłaty tych obligacji ustanowionych zgodnie z warunkami emisji obligacji serii R i S. w postaci :
- rezygnacji z ustanowionych zastawów rejestrowych na pakietach wierzytelności należących do Emitenta oraz zwrotu weksla in blanco wystawionego przez Emitenta,
- zrzeczenia przez administratorów zabezpieczeń tych obligacji z uprawnień wynikających z oświadczeń o poddaniu się egzekucji przez Emitenta zgodnie z treścią art. 777 § 1 pkt. 4 i 5 k.p.c., oraz
- złożenia nowych oświadczeń poddaniu się egzekucji przez Emitenta zgodnie z treścią art. 777 § 1 pkt. 4 i 5 k.p.c. na rzecz obligatariuszy co do obowiązku spłaty pozostałych zobowiązań z tytułu niewykupionych obligacji oraz oprocentowania i odsetek od tych obligacji .
W wyniku zawartego porozumienia nastąpi wykup 462 obligacji serii R za kwotę 462.000 zł. i o taką kwotę nastąpi zmniejszenie zobowiązań Emitenta wobec obligatariuszy serii R, oraz wykup 893 obligacji serii S za kwotę 893.000 zł. i o taką kwotę nastąpi zmniejszenie zobowiązań Emitenta wobec obligatariuszy serii S.
Nowe oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Emitenta zgodnie z treścią art. 777 § 1 zostaną złożone w celu zabezpieczenia zobowiązań wynikających z:
- obligacji serii R do kwoty 2.270.000 zł. na podstawie art. 777 § 1 pkt. 4 k.p.c. oraz do kwoty 1.000.000 zł. na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. co do obowiązku zapłaty odsetek od obligacji, odsetek za opóźnienie w zapłacie kwoty wykupu obligacji oraz kosztów dochodzenia roszczeń związanych z obligacjami,
- obligacji serii S do kwoty 2.861739,86 zł. na podstawie art. 777 § 1 pkt. 4 k.p.c. oraz do kwoty 4.000.000 zł. na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. co do obowiązku zapłaty odsetek od obligacji, odsetek za opóźnienie w zapłacie kwoty wykupu obligacji oraz kosztów dochodzenia roszczeń związanych z obligacjami.

 

Pozostałe warunki przedmiotowych porozumień nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju dokumentów.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.