Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 39/2019 2019-10-16 Powzięcie wiadomości o ustanowieniu i zwołaniu pierwszego posiedzenia Rady Wierzycieli

Zarząd spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 15 października 2019 roku powziął od Nadzorcy Sądowego, Pana Kamila Hajduka, informację o ustanowieniu przez sąd Rady Wierzycieli i zwołaniu pierwszego posiedzenia Rady Wierzycieli przez Nadzorcę Sądowego. Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym przez Zarząd Emitenta od Nadzorcy Sądowego, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał w dniu 9 października 2019 roku, sygn. akt VIII GRu 1 / 19, postanowienie w sprawie ustanowienia Rady Wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym Emitenta.
Członkami Rady Wierzycieli zostali:
a) Leszek Szwedo,
b) Wojciech Pilcicki,
c) Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (RFI 810), reprezentowany przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
d) Fast Finance Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (RFI 845), reprezentowany przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
e) Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział we Wrocławiu,
oraz zastępcy w osobach:
a) Tomasz Garliński,
b) Skarb Państwa – Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu.

 

Jednocześnie w dniu 15 października 2019 roku Zarząd Emitenta powziął od Nadzorcy Sądowego, informację o zwołaniu przez Nadzorcę Sądowego pierwszego posiedzenia Rady Wierzycieli. Posiedzenie odbędzie się w dniu 22 października 2019 roku, o godzinie 11:00, w siedzibie Emitenta przy ulicy Paprotnej 14 we Wrocławiu z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawdzenie obecności i kworum.
3. Wybór protokolanta.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Wybór przewodniczącego Rady Wierzycieli.
6. Przyjęcie regulaminu Rady Wierzycieli ustalającego tryb posiedzeń, sposób zbierania głosów i zasady współpracy Rady z Nadzorcą Sądowym, zarządcą i zarządem i inne kwestie organizacyjne.
7. Przedstawienie przez Nadzorcę Sądowego stanu postępowania i Zarząd Dłużnika stanu przedsiębiorstwa.
8. Dyskusja w przedmiocie perspektywy postępowania restrukturyzacyjnego oraz wniosków złożonych przez Nadzorcę Sądowego będących przedmiotem posiedzenia Sądu Restrukturyzacyjnego 24 października 2019 roku.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Zarząd Emitenta oświadcza, iż do chwili sporządzenia niniejszego raportu bieżącego nie otrzymał z sądu postanowienia o powołaniu Rady Wierzycieli.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.