Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 38/2019 2019-09-20 Otrzymanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy zawartej z obligatariuszami prywatnych niepublicznych obligacji serii L, P, R, S i T

Zarząd spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2018 z dnia 27 listopada 2019 roku, informuje, że w dniu 20 września 2019 roku wpłynęło do siedziby Emitenta oświadczenie z dnia 19 września 2019 roku w sprawie wypowiedzenia umowy zawartej dnia 26 listopada 2018 roku z obligatariuszami prywatnych niepublicznych obligacji serii L, P, R, S i T złożone w imieniu Distressed Assets Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie ("Fundusz").
Jako przyczynę złożenia wypowiedzenia przez Fundusz wskazano naruszenia przez Emitenta umowy z dnia 26 listopada 2018 roku, w tym m.in. złożenie przez Spółkę sędziemu komisarzowi planu restrukturyzacyjnego o treści niezaakceptowanej przez strony umowy, brakiem podjęcia żądanych przez Fundusz rozmów w sprawie uwzględnienia w planie restrukturyzacyjnym środków w postaci: (i) uzgodnienia ze stronami umowy z dnia 26 listopada 2018 roku zasad spłat zabezpieczonych wierzytelności wierzycieli oraz (ii) nabycia przez Emitenta od FF Inkaso sp. z o.o. wierzytelności w odniesieniu do których Fast Finance S.A. prowadzi działania egzekucyjne w oparciu o wydane na rzecz Emitenta tytuły wykonawcze, a także w związku z brakiem akceptacji złożonych przez Spółkę propozycji układowych.

 

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta informuje, że dokona analizy i ustosunkuje się do treści otrzymanego oświadczenia i rozważy podjęcie ewentualnych czynności faktycznych lub prawnych.
O wszelkich istotnych informacjach dotyczących ww. umowy, jak również o podjęciu jakichkolwiek istotnych decyzji Emitent będzie informował niezwłocznie w formie odrębnych raportów bieżących.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

 

 

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.