Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 26/2019 2019-06-24 Podpisanie listu intencyjnego

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 24 czerwca 2019 roku podpisał list intencyjny pomiędzy FAST FINANCE S.A., spółką zależną Emitenta – FF Inkaso sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Bowerstone Ltd./Bowerstone Fund Investment z siedzibą w Gibraltarze ("Bowerstone"), którego przedmiotem jest nawiązanie przez Emitenta współpracy z Bowerstone w zakresie obsługi pakietów wierzytelności, które ww. podmiot zamierza nabyć na rynku polskim.


Zgodnie z treścią podpisanego listu intencyjnego Bowerstone zamierza nabyć na polskim rynku pakiet wierzytelności do wartości 100.000.000 złotych, przy czym wierzytelności, które zostaną nabyte w ramach powyższego pakietu lub podmioty, od których Bowerstone nabędzie ww. wierzytelności mają zostać odpowiednio wyznaczone lub określone do dnia 30 września 2019 roku.
W związku z powyższym, Strony zamierzają w terminie do dnia 31 lipca 2019 roku podpisać umowę o współpracy w zakresie obsługi zadłużenia dotyczącą odzyskiwania przez Emitenta wierzytelności nabytych przez Bowerstone.


Zobowiązania Stron wynikające z niniejszego listu intencyjnego wygasną jeśli Strony nie podpiszą umowy o współpracy, o której mowa powyżej, w terminie do dnia 31 lipca 2019 roku.
O wszelkich istotnych informacjach dotyczących ww. procesu, jak również o podjęciu jakichkolwiek wiążących decyzji Emitent będzie informował niezwłocznie w formie odrębnych raportów bieżących.

 

Tomasz Mihułka
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.