Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 24/2019 2019-06-12 Otrzymanie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu "Emitent", "Spółka" informuje, że w dniu 11 czerwca 2019 roku wpłynęło do siedziby Emitenta oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli sporządzone przez spółkę Tarinvest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie "Tarinvest" – obligatariusza obligacji serii T Spółki.
Zgodnie z treścią otrzymanego oświadczenia Tarinvest, działając na podstawie art. 88, w związku z art. 86 i art. 84 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oświadczył, że uchyla się od skutków prawnych oświadczenia woli w zakresie:
- przelewu na rzecz Emitenta wierzytelności o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 49.284.300,12 zł przysługującej Tarinvest wobec 5.500 dłużników, wynikających z zaciągniętych i niespłaconych kredytów i pożyczek, zawartego w umowie przelewu wierzytelności z dnia 26 marca 2018 roku; oraz
- przyjęcia propozycji nabycia 3.110 obligacji serii T Emitenta z dnia 26 marca 2018 roku.
Zarząd Emitenta analizuje obecnie treść oświadczenia otrzymanego od obligatariusza i niezwłocznie przedstawi swoje stanowisko w formie odrębnego raportu bieżącego.

 

Tomasz Mihułka
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.