Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 7/2019 2019-03-20 Otrzymanie oświadczenia o potrąceniu wierzytelności

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20 marca 2019 roku wpłynęło do siedziby Emitenta oświadczenie od Pana Jacka Krzeminskiego o wzajemnym potrąceniu wierzytelności złożone stosownie do zapisów art. 498 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025 ze zm.).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jacek Krzeminski wskazał, że na dzień 18 marca 2019 r. przysługuje mu względem Emitenta wierzytelność z tytułu pożyczek udzielonych Spółce oraz niezwróconych wpłat dokonanych na rzecz Emitenta, natomiast Spółce przysługuje względem niego wierzytelność z tytułu udzielonych pożyczek oraz zaliczek pieniężnych, które do dnia złożenia niniejszego oświadczenia nie zostały rozliczone ani spłacone. Pan Jacek Krzeminski uznał, że w wyniku złożonego oświadczenia i wzajemnego umorzenia wierzytelności powinno nastąpić rozliczenie wzajemnych roszczeń.
Jednocześnie Pan Jacek Krzemiński oświadczył, że Emitent nie udostępnił mu do tej pory dokumentów umożliwiających stwierdzenie i potwierdzenie jego zadłużenia oraz zadeklarował wolę rozpatrzenia wszelkich propozycji przedstawionych przez Spółkę.

Emitent uwzględniając złożone oświadczenie podjął czynności zmierzające do ustalenia prawidłowych sald wzajemnych rozliczeń z Panem Jackiem Krzeminskim. Po ustaleniu prawidłowych kwot i ich potwierdzeniu przez strony zostaną dokonane rozliczenia wzajemnych zobowiązań. O ustaleniu sald i rozliczeń, o których mowa powyżej Emitent poinformuje odrębnym raportem.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.