Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 39/2018 2018-10-02 Wykreślenie wpisu dotyczącego przedsiębiorstwa Emitenta w dziale 4 rejestru przedsiębiorców

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2018 z dnia 24 września 2018 roku, informuje, że w dniu 2 października 2018 roku wpłynęło do siedziby Emitenta postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21 września 2018 roku w sprawie wykreślenia w Dziale 4 Rubryka 3 Rejestru Przedsiębiorców wpisu dotyczącego Emitenta.

 

W polu: Informacja o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, wykreślono wpis o treści: "Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, 05.09.2018, sygn. akt VIII GU 301/18, zabezpieczenie majątku dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Łukasza Welcera (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 567)".

 

Wykreślenia przedmiotowego wpisu nastąpiło w związku z wycofaniem wniosku o ogłoszenie upadłości i wydaniem przez Sąd Rejonowy postanowienia o umorzeniu postępowania o ogłoszenie upadłości, o czym Zarząd Emitenta poinformował w raporcie bieżącym nr 30/2018 z dnia 13 września 2018 roku.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

 

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.