Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 20/2018 2018-07-17 Wysłanie wezwania do wydania należności uzyskanych z egzekucji

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2018 z dnia 6 lipca 2018 roku i raportu bieżącego nr 18/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku, informuje, że w dniu 17 lipca 2018 roku wysłał do Pana Marcina Pomirskiego wezwanie do wydania należności uzyskanych z egzekucji w kwocie 822.805,60 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od tej kwoty liczonymi od dnia następnego po otrzymaniu ww. pisma.
Wskazana należność stanowi sumę kwot przekazanych Panu Marcinowi Pomirskiemu przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej Macieja Jankowskiego w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego z wniosku Pana Marcina Pomirskiego przez ww. komornika przeciwko Emitentowi pod sygnaturą KM 296/18, którego podstawą jest tytuł wykonawczy w postaci aktu notarialnego sporządzanego w dniu 4 października 2017 r. przed notariuszem Beatą Janowską w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, Rep. A nr 1053/2017, któremu Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej I Wydział Cywilny postanowieniem z 26 marca 2018 r. w sprawie I Co 395/18 nadał klauzulę wykonalności w zakresie obowiązku zapłaty wierzycielowi Marcinowi Pomirskiemu przez dłużnika – poręczyciela FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu kwoty 14.268.412 zł.

 

Andrzej Kiełczewski - Wykonujący czynności członka zarządu
Wojciech Horoch - Prokurent

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.