Raport bieżący

2017
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 10/2017 2017-02-07 Wykup obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku oraz raportu bieżącego nr 9/2017 z dnia 3 lutego 2017 roku, informuje, że w dniu 7 lutego 2017 roku przekazał do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") wszystkie wymagane środki pieniężne na częściowy obligatoryjny wykup obligacji serii M ("Okresowa Amortyzacja"), który zgodnie z warunkami emisji pierwotnie miał zostać dokonany w dniu 15 stycznia 2017 r. i rozliczony w pierwszym dniu roboczym tj. w dniu 16 stycznia 2017 roku. W ramach przedmiotowego wykupu okresową amortyzacją zostało objęte 466 sztuk obligacji serii M Emitenta o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 466 000,00 zł. Uwzględniając powyższe wykup jednej obligacji zostanie rozliczony w kwocie 1 006,62 zł, z czego 6,62 zł stanowią odsetki liczone od dnia 15 stycznia 2017 r. (pierwotnego dnia wykupu) do dnia dzisiejszego.

 

Ponadto środki pieniężne przekazane przez Emitenta do KDPW uwzględniają wartość wszystkich należnych odsetek Obligatariuszom serii M.

 

Obligacje serii M nabyte przez Emitenta w ramach Okresowej Amortyzacji zostaną umorzone.
 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

Wynik finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2017 roku

17.05.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I kwartale 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 2,0 mln zł (-3,7%). Spółka podwyższyła swój kapitał własny o 12,1% r/r do wysokości 72,1 mln zł oraz obniżyła wskaźnik zadłużenia finansowego, do poziomu 0,43.

Wynik finansowe FAST FINANCE za 2016 rok

28.04.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – zakończyła rok 2016 znaczą redukcją zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto ukształtował się na poziomie 0,46 (spadek o 29% r/r), co otworzyło Spółce drogę do dywersyfikacji finansowania dalszego rozwoju. Obok finansowania zakupów poprzez emisje obligacji na polskim rynku, FAST FINANCE będzie w przyszłości pozyskiwać zagranicznych inwestorów zainteresowanych bezpośrednim udziałem w zysku z windykacji portfeli. Oparta o nowy model finansowania współpraca z zagranicznym Partnerem została już rozpoczęta w pierwszym kwartale 2017 roku.

FAST FINANCE na LinkedIn

23.03.2017

Spółkę FAST FINANCE można już obserwować w serwisie społecznościowym LinkedIn. Profil firmy to kolejny sposób na zapoznanie się z naszą działalnością.

.