Raport bieżący

2017
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 10/2017 2017-02-07 Wykup obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku oraz raportu bieżącego nr 9/2017 z dnia 3 lutego 2017 roku, informuje, że w dniu 7 lutego 2017 roku przekazał do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") wszystkie wymagane środki pieniężne na częściowy obligatoryjny wykup obligacji serii M ("Okresowa Amortyzacja"), który zgodnie z warunkami emisji pierwotnie miał zostać dokonany w dniu 15 stycznia 2017 r. i rozliczony w pierwszym dniu roboczym tj. w dniu 16 stycznia 2017 roku. W ramach przedmiotowego wykupu okresową amortyzacją zostało objęte 466 sztuk obligacji serii M Emitenta o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 466 000,00 zł. Uwzględniając powyższe wykup jednej obligacji zostanie rozliczony w kwocie 1 006,62 zł, z czego 6,62 zł stanowią odsetki liczone od dnia 15 stycznia 2017 r. (pierwotnego dnia wykupu) do dnia dzisiejszego.

 

Ponadto środki pieniężne przekazane przez Emitenta do KDPW uwzględniają wartość wszystkich należnych odsetek Obligatariuszom serii M.

 

Obligacje serii M nabyte przez Emitenta w ramach Okresowej Amortyzacji zostaną umorzone.
 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

14.11.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I półroczu 2017 roku

31.08.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I półroczu 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 4,2 mln zł (+1,1%). Podwyższenie kapitału własnego o 11,9% r/r przy jednoczesnej redukcji zobowiązań o 23,2% pozwoliło na znaczące obniżenie wskaźnika zadłużenia finansowego, do poziomu 0,19 – spadek o 67,3% r/r.

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

.