Raport bieżący

2017
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 10/2017 2017-02-07 Wykup obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku oraz raportu bieżącego nr 9/2017 z dnia 3 lutego 2017 roku, informuje, że w dniu 7 lutego 2017 roku przekazał do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") wszystkie wymagane środki pieniężne na częściowy obligatoryjny wykup obligacji serii M ("Okresowa Amortyzacja"), który zgodnie z warunkami emisji pierwotnie miał zostać dokonany w dniu 15 stycznia 2017 r. i rozliczony w pierwszym dniu roboczym tj. w dniu 16 stycznia 2017 roku. W ramach przedmiotowego wykupu okresową amortyzacją zostało objęte 466 sztuk obligacji serii M Emitenta o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 466 000,00 zł. Uwzględniając powyższe wykup jednej obligacji zostanie rozliczony w kwocie 1 006,62 zł, z czego 6,62 zł stanowią odsetki liczone od dnia 15 stycznia 2017 r. (pierwotnego dnia wykupu) do dnia dzisiejszego.

 

Ponadto środki pieniężne przekazane przez Emitenta do KDPW uwzględniają wartość wszystkich należnych odsetek Obligatariuszom serii M.

 

Obligacje serii M nabyte przez Emitenta w ramach Okresowej Amortyzacji zostaną umorzone.
 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.