Raport bieżący

2017
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 7/2017 2017-01-31 Informacja o rozpoczęciu wykupu obligacji

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 z dnia 16 stycznia 2017 roku, informuje, że w związku z pozyskaniem środków z tytułu emisji obligacji serii P (raport bieżący nr 2/2017) oraz sprzedaży certyfikatów Fast Finance Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (raport bieżący nr 6/2017) zamierza w ciągu kilku kolejnych dni dokonać wykupu 8 600 szt. obligacji serii G i 6 699 szt. serii J oraz zaległego wykupu 466 szt. obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Wykup przedmiotowych obligacji zostanie dokonany przez Emitenta z uwzględnieniem wszystkich należnych odsetek oraz odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z warunkami emisji obligacji dla poszczególnych serii.

 

Z uwagi na konieczność zachowania właściwej procedury wykupu i kolejności spłaty zobowiązań w pierwszej kolejności Emitent dokona wykupu obligacji serii G i J. Jednocześnie Emitent złoży wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań obligacji serii M celem dokonania w najbliższym możliwym terminie wykupu 466 szt. obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji.

 

O dokonaniu wykupu poszczególnych serii obligacji oraz o wniosku o zawieszenie notowań obligacji serii M i terminach wykupu zaległej transzy obligacji serii M Emitent poinformuje w formie odrębnych raportów.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

14.11.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I półroczu 2017 roku

31.08.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I półroczu 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 4,2 mln zł (+1,1%). Podwyższenie kapitału własnego o 11,9% r/r przy jednoczesnej redukcji zobowiązań o 23,2% pozwoliło na znaczące obniżenie wskaźnika zadłużenia finansowego, do poziomu 0,19 – spadek o 67,3% r/r.

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

.