Raport bieżący

2017
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 7/2017 2017-01-31 Informacja o rozpoczęciu wykupu obligacji

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 z dnia 16 stycznia 2017 roku, informuje, że w związku z pozyskaniem środków z tytułu emisji obligacji serii P (raport bieżący nr 2/2017) oraz sprzedaży certyfikatów Fast Finance Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (raport bieżący nr 6/2017) zamierza w ciągu kilku kolejnych dni dokonać wykupu 8 600 szt. obligacji serii G i 6 699 szt. serii J oraz zaległego wykupu 466 szt. obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Wykup przedmiotowych obligacji zostanie dokonany przez Emitenta z uwzględnieniem wszystkich należnych odsetek oraz odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z warunkami emisji obligacji dla poszczególnych serii.

 

Z uwagi na konieczność zachowania właściwej procedury wykupu i kolejności spłaty zobowiązań w pierwszej kolejności Emitent dokona wykupu obligacji serii G i J. Jednocześnie Emitent złoży wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań obligacji serii M celem dokonania w najbliższym możliwym terminie wykupu 466 szt. obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji.

 

O dokonaniu wykupu poszczególnych serii obligacji oraz o wniosku o zawieszenie notowań obligacji serii M i terminach wykupu zaległej transzy obligacji serii M Emitent poinformuje w formie odrębnych raportów.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.