Raport bieżący

2017
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 7/2017 2017-01-31 Informacja o rozpoczęciu wykupu obligacji

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 z dnia 16 stycznia 2017 roku, informuje, że w związku z pozyskaniem środków z tytułu emisji obligacji serii P (raport bieżący nr 2/2017) oraz sprzedaży certyfikatów Fast Finance Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (raport bieżący nr 6/2017) zamierza w ciągu kilku kolejnych dni dokonać wykupu 8 600 szt. obligacji serii G i 6 699 szt. serii J oraz zaległego wykupu 466 szt. obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Wykup przedmiotowych obligacji zostanie dokonany przez Emitenta z uwzględnieniem wszystkich należnych odsetek oraz odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z warunkami emisji obligacji dla poszczególnych serii.

 

Z uwagi na konieczność zachowania właściwej procedury wykupu i kolejności spłaty zobowiązań w pierwszej kolejności Emitent dokona wykupu obligacji serii G i J. Jednocześnie Emitent złoży wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań obligacji serii M celem dokonania w najbliższym możliwym terminie wykupu 466 szt. obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji.

 

O dokonaniu wykupu poszczególnych serii obligacji oraz o wniosku o zawieszenie notowań obligacji serii M i terminach wykupu zaległej transzy obligacji serii M Emitent poinformuje w formie odrębnych raportów.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

Wynik finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2017 roku

17.05.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I kwartale 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 2,0 mln zł (-3,7%). Spółka podwyższyła swój kapitał własny o 12,1% r/r do wysokości 72,1 mln zł oraz obniżyła wskaźnik zadłużenia finansowego, do poziomu 0,43.

Wynik finansowe FAST FINANCE za 2016 rok

28.04.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – zakończyła rok 2016 znaczą redukcją zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto ukształtował się na poziomie 0,46 (spadek o 29% r/r), co otworzyło Spółce drogę do dywersyfikacji finansowania dalszego rozwoju. Obok finansowania zakupów poprzez emisje obligacji na polskim rynku, FAST FINANCE będzie w przyszłości pozyskiwać zagranicznych inwestorów zainteresowanych bezpośrednim udziałem w zysku z windykacji portfeli. Oparta o nowy model finansowania współpraca z zagranicznym Partnerem została już rozpoczęta w pierwszym kwartale 2017 roku.

FAST FINANCE na LinkedIn

23.03.2017

Spółkę FAST FINANCE można już obserwować w serwisie społecznościowym LinkedIn. Profil firmy to kolejny sposób na zapoznanie się z naszą działalnością.

.