Raport bieżący

2017
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 6/2017 2017-01-31 Zbycie certyfikatów Fast Finance NSFIZ

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 31 stycznia 2017 roku powziął informację o zwarciu z zagranicznym podmiotem działającym na rynku finansowym, specjalizującym się w venture financing umowy zbycia 41 008 667 sztuk, czyli wszystkich posiadanych przez Emitenta certyfikatów Fast Finance Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ("Fast Finance NSFIZ") za łączną kwotę 15 583 293,46 zł.
Pozostałe szczegółowe warunki umowy zbycia certyfikatów Fast Finance NSFIZ nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.
Zgodnie z pozostałymi pozaumownymi ustaleniami intencją jest, aby spółka Fast Finance S.A w dalszym ciągu pełniła rolę podmiotu zarządzającego przedmiotowym funduszem.
Niniejsza umowa uznana została za znaczącą z uwagi na jej wartość i znaczenie dla Spółki.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

Wynik finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2017 roku

17.05.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I kwartale 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 2,0 mln zł (-3,7%). Spółka podwyższyła swój kapitał własny o 12,1% r/r do wysokości 72,1 mln zł oraz obniżyła wskaźnik zadłużenia finansowego, do poziomu 0,43.

Wynik finansowe FAST FINANCE za 2016 rok

28.04.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – zakończyła rok 2016 znaczą redukcją zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto ukształtował się na poziomie 0,46 (spadek o 29% r/r), co otworzyło Spółce drogę do dywersyfikacji finansowania dalszego rozwoju. Obok finansowania zakupów poprzez emisje obligacji na polskim rynku, FAST FINANCE będzie w przyszłości pozyskiwać zagranicznych inwestorów zainteresowanych bezpośrednim udziałem w zysku z windykacji portfeli. Oparta o nowy model finansowania współpraca z zagranicznym Partnerem została już rozpoczęta w pierwszym kwartale 2017 roku.

FAST FINANCE na LinkedIn

23.03.2017

Spółkę FAST FINANCE można już obserwować w serwisie społecznościowym LinkedIn. Profil firmy to kolejny sposób na zapoznanie się z naszą działalnością.

.