Raport bieżący

2017
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 6/2017 2017-01-31 Zbycie certyfikatów Fast Finance NSFIZ

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 31 stycznia 2017 roku powziął informację o zwarciu z zagranicznym podmiotem działającym na rynku finansowym, specjalizującym się w venture financing umowy zbycia 41 008 667 sztuk, czyli wszystkich posiadanych przez Emitenta certyfikatów Fast Finance Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ("Fast Finance NSFIZ") za łączną kwotę 15 583 293,46 zł.
Pozostałe szczegółowe warunki umowy zbycia certyfikatów Fast Finance NSFIZ nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.
Zgodnie z pozostałymi pozaumownymi ustaleniami intencją jest, aby spółka Fast Finance S.A w dalszym ciągu pełniła rolę podmiotu zarządzającego przedmiotowym funduszem.
Niniejsza umowa uznana została za znaczącą z uwagi na jej wartość i znaczenie dla Spółki.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.