Raport bieżący

2015
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 32/2015 2015-09-23 Wyjaśnienie dotyczące wypłaty odsetek od obligacji serii J

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 września 2015 roku minął termin przekazania do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) środków pieniężnych na wypłatę odsetek za pierwszy okres odsetkowy obligacji serii J. Opóźnienie w przekazaniu środków wynika z przyczyn operacyjnych, tj. incydentalnego opóźnienia spływu części należności na rachunki Emitenta. W związku z zaistniałą sytuacją, Emitent oświadcza, że w dniu jutrzejszym, tj. 24 września 2015 roku przekaże do KDPW środki niezbędne na wypłatę odsetek od obligacji serii J, co spowoduje, że przekazanie środków na rachunki poszczególnych obligatariuszy powinno nastąpić najpóźniej w dniu 25 września 2015 roku.
Zgodnie z warunkami emisji obligacji serii J Emitent zobowiązuje się do wypłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd oświadcza, że przedmiotowe zdarzenie ma charakter incydentalny, niemniej jednak podjęte zostaną stosowne kroki celem wyeliminowania opóźnień w obsłudze świadczeń wynikających z wyemitowanych obligacji.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

Wynik finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2017 roku

17.05.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I kwartale 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 2,0 mln zł (-3,7%). Spółka podwyższyła swój kapitał własny o 12,1% r/r do wysokości 72,1 mln zł oraz obniżyła wskaźnik zadłużenia finansowego, do poziomu 0,43.

Wynik finansowe FAST FINANCE za 2016 rok

28.04.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – zakończyła rok 2016 znaczą redukcją zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto ukształtował się na poziomie 0,46 (spadek o 29% r/r), co otworzyło Spółce drogę do dywersyfikacji finansowania dalszego rozwoju. Obok finansowania zakupów poprzez emisje obligacji na polskim rynku, FAST FINANCE będzie w przyszłości pozyskiwać zagranicznych inwestorów zainteresowanych bezpośrednim udziałem w zysku z windykacji portfeli. Oparta o nowy model finansowania współpraca z zagranicznym Partnerem została już rozpoczęta w pierwszym kwartale 2017 roku.

FAST FINANCE na LinkedIn

23.03.2017

Spółkę FAST FINANCE można już obserwować w serwisie społecznościowym LinkedIn. Profil firmy to kolejny sposób na zapoznanie się z naszą działalnością.

.