Raport bieżący

2015
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 32/2015 2015-09-23 Wyjaśnienie dotyczące wypłaty odsetek od obligacji serii J

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 września 2015 roku minął termin przekazania do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) środków pieniężnych na wypłatę odsetek za pierwszy okres odsetkowy obligacji serii J. Opóźnienie w przekazaniu środków wynika z przyczyn operacyjnych, tj. incydentalnego opóźnienia spływu części należności na rachunki Emitenta. W związku z zaistniałą sytuacją, Emitent oświadcza, że w dniu jutrzejszym, tj. 24 września 2015 roku przekaże do KDPW środki niezbędne na wypłatę odsetek od obligacji serii J, co spowoduje, że przekazanie środków na rachunki poszczególnych obligatariuszy powinno nastąpić najpóźniej w dniu 25 września 2015 roku.
Zgodnie z warunkami emisji obligacji serii J Emitent zobowiązuje się do wypłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd oświadcza, że przedmiotowe zdarzenie ma charakter incydentalny, niemniej jednak podjęte zostaną stosowne kroki celem wyeliminowania opóźnień w obsłudze świadczeń wynikających z wyemitowanych obligacji.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

14.11.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I półroczu 2017 roku

31.08.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I półroczu 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 4,2 mln zł (+1,1%). Podwyższenie kapitału własnego o 11,9% r/r przy jednoczesnej redukcji zobowiązań o 23,2% pozwoliło na znaczące obniżenie wskaźnika zadłużenia finansowego, do poziomu 0,19 – spadek o 67,3% r/r.

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

.