Raport bieżący

2015
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 32/2015 2015-09-23 Wyjaśnienie dotyczące wypłaty odsetek od obligacji serii J

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 września 2015 roku minął termin przekazania do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) środków pieniężnych na wypłatę odsetek za pierwszy okres odsetkowy obligacji serii J. Opóźnienie w przekazaniu środków wynika z przyczyn operacyjnych, tj. incydentalnego opóźnienia spływu części należności na rachunki Emitenta. W związku z zaistniałą sytuacją, Emitent oświadcza, że w dniu jutrzejszym, tj. 24 września 2015 roku przekaże do KDPW środki niezbędne na wypłatę odsetek od obligacji serii J, co spowoduje, że przekazanie środków na rachunki poszczególnych obligatariuszy powinno nastąpić najpóźniej w dniu 25 września 2015 roku.
Zgodnie z warunkami emisji obligacji serii J Emitent zobowiązuje się do wypłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd oświadcza, że przedmiotowe zdarzenie ma charakter incydentalny, niemniej jednak podjęte zostaną stosowne kroki celem wyeliminowania opóźnień w obsłudze świadczeń wynikających z wyemitowanych obligacji.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.