Raport bieżący

2015
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 5/2015 2015-03-20 Emisja obligacji serii J

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. ("Emitent") niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 20 marzec 2015 roku podjął uchwałę o przydziale 24 848 (dwadzieścia cztery tysiące osiemset czterdzieści osiem) sztuk obligacji serii J, zwykłych, kuponowych, zabezpieczonych, na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 24.848.000 zł (dwadzieścia cztery miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy złotych). Obligacje serii J zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach (emisja niepubliczna).

Obligacje zostały wyemitowane z następującymi warunkami emisji:
- cel emisji: refinansowanie zobowiązań pieniężnych wynikających z emisji obligacji serii D oraz na prowadzenie działalności operacyjnej związanej z nabywaniem na własność lub za pośrednictwem Fast Finance NS FIZ portfeli wierzytelności pieniężnych, ich obsługą i zarządzaniem;
- wielkość emisji: 24.848.000 zł
- wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji : 1.000 zł
- warunki wykupu: wykup obligacji nastąpi w dniu 31 grudnia 2016 roku.
- warunki oprocentowania: oprocentowanie zmienne, w wysokości WIBOR 6M + 7,50 p.p. w skali roku, półroczne okresy odsetkowe;
- zabezpieczenie: (i) zastaw rejestrowy do kwoty 75 mln zł (najwyższa suma zabezpieczenia), zastaw rejestrowy na zbiorze wszelkich obecnych i przyszłych wierzytelności pieniężnych wynikających z tytułu niespłaconych pożyczek i kredytów, nabytych przez Emitenta na mocy umów sprzedaży wierzytelności od EuroBank S.A., zastaw rejestrowy został wpisany dnia 04 marca 2015 r. w rejestrze zastawów prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu; (ii) poddanie się egzekucji przez Emitenta w trybie art. 777 kodeksu postepowania cywilnego do kwoty 45 mln zł;
- wartość zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie propozycji nabycia: 62,6 mln zł (zobowiązania finansowe z wyłączeniem rezerw);
- perspektywa kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu: 52 mln zł (łącznie ze zobowiązaniami z Obligacji z wyłączeniem rezerw);
- dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji: wszelkie istotne kwestie dotyczące sytuacji Emitenta będą przekazywane w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
- zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji: Emitent posiada pełną zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji serii J,
- wycena przedmiotu zastawu została dokonana przez uprawnionego biegłego p. Bożenę Pustelnik nr uprawnień 3298 zgodnie z art. 10 ust 2 Ustawy o Obligacjach, przedmiot zabezpieczenia oszacowany został na kwotę 75.007.703,45 PLN na dzień 28 styczeń 2015r.
Obligacje wyemitowane w ramach niniejszej emisji nie są obligacjami zamiennymi na akcje, ani nie zostały wyemitowane z prawem pierwszeństwa.

 

Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 roku, poz. 259 ze zmianami).

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

Komunikaty prasowe

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

14.11.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I półroczu 2017 roku

31.08.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I półroczu 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 4,2 mln zł (+1,1%). Podwyższenie kapitału własnego o 11,9% r/r przy jednoczesnej redukcji zobowiązań o 23,2% pozwoliło na znaczące obniżenie wskaźnika zadłużenia finansowego, do poziomu 0,19 – spadek o 67,3% r/r.

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

.