Raport bieżący

2010
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 1/2010 2010-03-26 Wprowadzenie i dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW - KOREKTA

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Spółki informuje, że w wyniku omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym przekazanym przez ESPI w dniu wczorajszym podano błędny numer raportu i podstawę prawną.

 

Poprawny numer raportu to 1/2010, a podstawa prawna to art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

 

W pozostałym zakresie treść nie ulega zmianie.

 

Pełna treść raportu:

Dopuszczenie akcji Fast Finance SA do obrotu giełdowego na rynku równoległym oraz ustalenie daty pierwszego notowania. Zarząd Fast Finance SA informuje, że w dniu 24 marca 2010 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku równoległym (Głównym Rynku GPW) w trybie zwykłym następujących akcji zwykłych na okaziciela Fast Finance SA, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem "PLFSTFC00012", o wartości nominalnej 0,01 zł (1 grosz) każda: 40.000.000 (40 mln) akcji serii B oraz 15.000.000. (15 mln) akcji serii C. Akcje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "FASTFIN" i oznaczeniem "FFI". Uchwała o dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego weszła w życie z dniem jej podjęcia, to jest w dniu 24 marca 2010r. Pierwsze notowanie wyżej wymienionych akcji Emitenta odbędzie się dnia 30 marca 2010 r. Podstawa prawna - art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

Komunikaty prasowe

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

14.11.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I półroczu 2017 roku

31.08.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I półroczu 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 4,2 mln zł (+1,1%). Podwyższenie kapitału własnego o 11,9% r/r przy jednoczesnej redukcji zobowiązań o 23,2% pozwoliło na znaczące obniżenie wskaźnika zadłużenia finansowego, do poziomu 0,19 – spadek o 67,3% r/r.

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

.