Raport bieżący

2010
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 1/2010 2010-03-26 Wprowadzenie i dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW - KOREKTA

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Spółki informuje, że w wyniku omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym przekazanym przez ESPI w dniu wczorajszym podano błędny numer raportu i podstawę prawną.

 

Poprawny numer raportu to 1/2010, a podstawa prawna to art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

 

W pozostałym zakresie treść nie ulega zmianie.

 

Pełna treść raportu:

Dopuszczenie akcji Fast Finance SA do obrotu giełdowego na rynku równoległym oraz ustalenie daty pierwszego notowania. Zarząd Fast Finance SA informuje, że w dniu 24 marca 2010 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku równoległym (Głównym Rynku GPW) w trybie zwykłym następujących akcji zwykłych na okaziciela Fast Finance SA, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem "PLFSTFC00012", o wartości nominalnej 0,01 zł (1 grosz) każda: 40.000.000 (40 mln) akcji serii B oraz 15.000.000. (15 mln) akcji serii C. Akcje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "FASTFIN" i oznaczeniem "FFI". Uchwała o dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego weszła w życie z dniem jej podjęcia, to jest w dniu 24 marca 2010r. Pierwsze notowanie wyżej wymienionych akcji Emitenta odbędzie się dnia 30 marca 2010 r. Podstawa prawna - art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

Komunikaty prasowe

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

Wynik finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2017 roku

17.05.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I kwartale 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 2,0 mln zł (-3,7%). Spółka podwyższyła swój kapitał własny o 12,1% r/r do wysokości 72,1 mln zł oraz obniżyła wskaźnik zadłużenia finansowego, do poziomu 0,43.

Wynik finansowe FAST FINANCE za 2016 rok

28.04.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – zakończyła rok 2016 znaczą redukcją zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto ukształtował się na poziomie 0,46 (spadek o 29% r/r), co otworzyło Spółce drogę do dywersyfikacji finansowania dalszego rozwoju. Obok finansowania zakupów poprzez emisje obligacji na polskim rynku, FAST FINANCE będzie w przyszłości pozyskiwać zagranicznych inwestorów zainteresowanych bezpośrednim udziałem w zysku z windykacji portfeli. Oparta o nowy model finansowania współpraca z zagranicznym Partnerem została już rozpoczęta w pierwszym kwartale 2017 roku.

FAST FINANCE na LinkedIn

23.03.2017

Spółkę FAST FINANCE można już obserwować w serwisie społecznościowym LinkedIn. Profil firmy to kolejny sposób na zapoznanie się z naszą działalnością.

.