Raport bieżący

2013
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 6/2013 2013-01-22 Wybór biegłego rewidenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 21 stycznia 2013 roku Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 23 lit g Statutu podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2012.

 

Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć dokonanie czynności, o których mowa powyżej, Kancelarii Biegłych Rewidentów "Aktywa" Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy alei Generała Józefa Hallera 84/1, 53-203 Wrocław ("Kancelaria Aktywa"), wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 513.

 

Rada Nadzorcza Emitenta upoważniła Zarząd do zawarcia umowy z Kancelarią Aktywa. Umowa zostanie zawarta na okres niezbędny do realizacji zadań związanych z badaniem sprawozdania finansowego Emitenta, o którym mowa w pierwszym akapicie.

 

Emitent korzystał w poprzednich latach z usług Kancelarii Aktywa. W 2011 roku Kancelaria Aktywa dokonała badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 i przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2011 roku. Następnie, w roku 2012 Kancelaria Aktywa dokonała badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 i przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2012 roku.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku Nr 33, Poz. 259 z późn. zm.)

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

Komunikaty prasowe

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

Wynik finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2017 roku

17.05.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I kwartale 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 2,0 mln zł (-3,7%). Spółka podwyższyła swój kapitał własny o 12,1% r/r do wysokości 72,1 mln zł oraz obniżyła wskaźnik zadłużenia finansowego, do poziomu 0,43.

Wynik finansowe FAST FINANCE za 2016 rok

28.04.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – zakończyła rok 2016 znaczą redukcją zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto ukształtował się na poziomie 0,46 (spadek o 29% r/r), co otworzyło Spółce drogę do dywersyfikacji finansowania dalszego rozwoju. Obok finansowania zakupów poprzez emisje obligacji na polskim rynku, FAST FINANCE będzie w przyszłości pozyskiwać zagranicznych inwestorów zainteresowanych bezpośrednim udziałem w zysku z windykacji portfeli. Oparta o nowy model finansowania współpraca z zagranicznym Partnerem została już rozpoczęta w pierwszym kwartale 2017 roku.

FAST FINANCE na LinkedIn

23.03.2017

Spółkę FAST FINANCE można już obserwować w serwisie społecznościowym LinkedIn. Profil firmy to kolejny sposób na zapoznanie się z naszą działalnością.

.