Raport bieżący

2014
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 19/2014 2014-08-01 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 1 sierpnia 2014 roku zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. („PKO BP S.A.) aneks do znaczącej umowy dotyczącej zakupu pakietu wierzytelności zawartej pomiędzy zarządzanym przez Fast Finance S.A., Fast Finance Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym („Fast Finance NSFIZ”) a PKO BP S.A., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2014 z dnia 8 lipca 2014 roku.
Zgodnie z treścią podpisanego aneksu i wcześniejszymi zapisami umowy dotyczącymi dookreślenia ostatecznej ceny nabycia pakietu wierzytelności od PKO BP S.A., całkowita cena zakupionego pakietu została zmniejszona z kwoty 6.300.000,00 zł do kwoty 5 933 852,70 zł. Zmniejszenie ostatecznej ceny nabycia wynika z wykluczenia części wierzytelności z zakupionego pakietu przez PKO BP S.A. oraz z pomniejszenia ceny pakietu o wartość wierzytelności spłaconych przez dotychczasowych dłużników, których suma zostanie w całości przekazana Fast Finance NSFIZ przez PKO BP S.A. W związku z powyższym zmniejszeniem ostatecznej ceny nabycia opisywanego pakietu, kwota 346 083,30 zł zostanie przekazana na konto bankowe Fast Finance NSFIZ w terminie 14 dni od dnia podpisania opisywanego aneksu. Różnica w kwocie 20.064,00 zł pomiędzy pierwotną ceną nabycia pakietu wierzytelności a ostateczną ceną nabycia i kwotą zwracaną Fast Finance NSFIZ wynika z kosztów zarządzania pakietem wierzytelności przez PKO BP S.A. do dnia poprzedzającego dzień przeniesienia pakietu wierzytelności na rzecz Fast Finance NSFIZ.

Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianom.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.