Raport bieżący

2014
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 27/2014 2014-11-28 Uchwała Zarządu KDPW w sprawie scalenia akcji Fast Finance S.A.

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku, informuje, że po rozpatrzeniu wniosku Fast Finance S.A., w dniu 27 listopada 2014 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął Uchwałę nr 1005/14 w której, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Emitenta z 0,01 zł (słownie: jeden grosz) na 0,04 zł (słownie: cztery grosze), postanowił określić dzień 8 grudnia 2014 roku jako dzień wymiany 55.000.000 (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów) akcji spółki Fast Finance S.A. oznaczonych kodem PLFSTFC00012 na 13.750.000 (słownie: trzynaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji spółki Fast Finance S.A. o wartości nominalnej 0,04 zł (słownie: cztery grosze) każda. Dzień referencyjny został wyznaczony na dzień 1 grudnia 2014 roku.
Po przeprowadzeniu operacji wymiany akcji Fast Finance S.A. kodem PLFSTFC00012 oznaczonych będzie 13.750.000 (słownie: trzynaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,04 zł (słownie: cztery grosze) każda.
Jednocześnie spółka Fast Finance S.A. informuje, że notowania akcji Emitenta zostaną wznowione po przeprowadzeniu operacji scalenia w dniu 9 grudnia 2014 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.