Press Releases

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I półroczu 2017 roku

W I półroczu 2017 roku FAST FINANCE wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 17,8 mln zł (-11,9% r/r). Zysk netto ukształtował się na poziomie 4,2 mln zł (+1,1% r/r).
Utrzymanie zysku netto na podobnym poziomie do roku poprzedniego, przy spadku przychodów ze sprzedaży, wynika z obniżenia kosztów działalności (m.in. w perspektywie rocznej koszty sprzedaży wierzytelności zredukowano o 33,3%, a koszty wierzytelności o 16,9%). Wskaźniki rentowności również utrzymały poziom porównywalny do I półrocza 2016 roku. Marża brutto wyniosła 30,0% (+4,7 p.p. r/r), marża zysku netto ukształtowała się na poziomie 23,4% (poprawa o 3,0 p.p. r/r), natomiast marża EBIT na poziomie 31,3% (-1,9 p.p. r/r).

Spółka FAST FINANCE podwyższyła swój kapitał własny o 11,9% do wysokości 74,2 mln zł. W I półroczu 2017 roku zredukowano zobowiązania krótkoterminowe o 54,8%, a także zobowiązania długoterminowe o 8,4% r/r. Efektem tych działań jest znaczące obniżenie wskaźnika ogólnego zadłużenia. Na koniec okresu przybrał on wartość 0,19 – spadek w porównywaniu do I półrocza w 2016 roku o 67,3%.

W I połowie br. Spółka dokonała finalnego wykupu szeregu obligacji: serii F, G, H oraz J. Pozostałe obligacje znajdujące się w portfelu Spółki mają, zgodnie z warunkami poszczególnych emisji, terminy wykupu przypadające na lata 2018-2021, a ich serie oznaczone są: L, M, P i R. Obligacje te są na bieżąco amortyzowane.

W pierwszym półroczu 2017 roku skupiliśmy się na dywersyfikacji źródeł finansowania i podniesieniu efektywności kosztowej kluczowych procesów. W obu obszarach osiągnęliśmy satysfakcjonujące efekty. W konsekwencji przygotowań do wdrożenia nowego modelu finansowania, znacznie zredukowaliśmy nasze zobowiązania wynikające z przeprowadzonych w ubiegłych latach emisji obligacji, czego efektem jest rekordowe obniżenie wskaźnika zadłużenia w stosunku do kapitałów własnych. Jesteśmy więc, w wyniku tych działań, dobrze przygotowani do zakupów atrakcyjnych portfeli wierzytelności – komentuje Jacek Daroszewski, Prezes Zarządu FAST FINANCE S.A.

Spółka na początku bieżącego roku podpisała z inwestorem zagranicznym umowę zbycia certyfikatów funduszu „FAST FINANCE NSFIZ” na kwotę ponad 15 mln zł. Obecnie oba podmioty kontynuują rozmowy w sprawie kolejnej umowy dotyczącej finansowania działalności FAST FINANCE.

W perspektywie ostatnich lat rynek windykacyjny w Polsce uległ istotnej poprawie pod względem efektywności procesów zarządzania wierzytelnościami oraz standardów obsługi wierzycieli i dłużników. Branża windykacyjna jest w bardzo dobrej kondycji, dzięki rosnącej liczbie dłużników i wartości długów oraz w efekcie wzrastającej wartości portfeli wierzytelności zarządzanych przez wyspecjalizowane firmy, które tak jak FAST FINANCE, obsługują fundusze sekurytyzacyjne.

Sprzyjające warunki makroekonomiczne oraz trwające procesy wewnętrzne w Spółce (zmiana modelu finansowania rozwoju) pozwalają na pozytywne oczekiwania
w stosunku do wyników FAST FINANCE w drugim półroczu 2017 roku.

 

News

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

14.11.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I półroczu 2017 roku

31.08.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I półroczu 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 4,2 mln zł (+1,1%). Podwyższenie kapitału własnego o 11,9% r/r przy jednoczesnej redukcji zobowiązań o 23,2% pozwoliło na znaczące obniżenie wskaźnika zadłużenia finansowego, do poziomu 0,19 – spadek o 67,3% r/r.

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

.