Komunikaty prasowe

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

W I kwartale 2018 r. Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł – o 11,7% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody Grupy z kluczowej działalności, czyli spłat wierzytelności, wyniosły 3,4 mln zł, zysk operacyjny 1,8 mln zł, a zysk netto 1,3 mln zł.

Dominujący udział w skonsolidowanym wyniku finansowym miała jednostka dominująca – FAST FINANCE S.A. W analizowanym okresie Spółka wypracowała 6,7 mln zł przychodów i 927 tys. zł zysku netto.

W I kwartale 2018 r. FAST FINANCE S.A. kontynuowała redukcję swojego zadłużenia. Spółka podwyższyła kapitał własny do 78,8 mln zł, przeznaczając na niego wypracowany w tym okresie zysk netto. Zgodnie z warunkami emisji, Spółka zmniejszyła także kolejną część swoich zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji. W pierwszym kwartale, w ramach okresowej amortyzacji, Spółka wykupiła 466 obligacje serii M za łączną kwotę 466 tys. zł.

Dzięki podwyższeniu kapitału własnego oraz wykupieniu kolejnej części obligacji, wskaźnik zadłużenia finansowego netto do kapitału własnego Spółki obniżył się do 0,34. Jednocześnie Spółka zredukowała poziom zobowiązań długo- i krótkoterminowych, w tym z tytułu kredytów bankowych mówi Jacek Daroszewski, prezes zarządu FAST FINANCE S.A.

W skład Grupy Kapitałowej FAST FINANCE S.A. wchodzi notowana od 2010 roku na GPW w Warszawie spółka FAST FINANCE S.A. oraz jej spółka zależna – FF Inkaso Sp. z o.o.

 

 

Komunikaty prasowe

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

14.11.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

.