Komunikaty prasowe

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2017 roku

W I kwartale 2017 roku FAST FINANCE wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 6,5 mln zł (-51,8% r/r). Spółka w tym okresie znacząco zmniejszyła sprzedaż pakietów wierzytelności (-97,8% r/r), natomiast przychody z kluczowej działalności Spółki, czyli spłat wierzytelności, ukształtowały się na poziomie 5,9 mln zł – spadek o 8,9% r/r.

Zysk operacyjny był na poziomie zbliżonym do I kwartału roku poprzedniego: 3,0 mln zł (-5,8%), a zysk netto wyniósł 2,0 mln zł (-3,7%). To tylko nieznaczne obniżenie poziomu zysku netto, przy zmniejszeniu w I kwartale 2017 roku przychodów ze sprzedaży, to zasługa obniżenia kosztów ogólnego zarządu (z 3,4 mln zł do 2,7 mln zł). Z racji ograniczenia sprzedaży wierzytelności oraz zmniejszenia kosztów poprawie uległy wskaźniki rentowności: marża EBIT wyniosła 46,4% (+22,6 p.p. r/r), a marża zysku netto ukształtowała się na poziomie 31,2% (poprawa o 15,6 p.p. r/r).

Spółka podwyższyła swój kapitał własny o 12,1% r/r do wysokości 72,1 mln zł, obniżyła zobowiązania krótkoterminowe o 55,5% przy minimalnym wzroście zobowiązań długoterminowych o 8,4%.

FAST FINANCE konsekwentnie obniża zadłużenie finansowe – na koniec marca 2017 roku wartość wskaźnika długu netto do kapitału własnego FAST FINANCE spadła o 38,6% r/r i wyniosła 0,43.

W bieżącym roku kontynuujemy nasze założenia z roku poprzedniego – obniżanie zadłużenia finansowego oraz kosztów działalności. Na początku 2017 roku uporządkowaliśmy kwestie dotyczące zobowiązań z obligacji i rozpoczęliśmy kolejne negocjacje z zagranicznym inwestorem. Nasza współpraca ma doprowadzić do zapewnienia FAST FINANCE dodatkowych źródeł finansowania oraz zwiększenia bezpieczeństwa działalności – komentuje Jacek Daroszewski, Prezes Zarządu FAST FINANCE S.A.

W I kwartale 2017 r. Spółka dokonała wykupu 466 szt. obligacji serii M oraz wszystkich obligacji serii F i G. Źródłem finansowania transakcji była emisja prywatna obligacji serii P w wysokości 9,5 mln zł oraz umowa zbycia certyfikatów funduszu „FAST FINANCE NSFIZ” za łączną kwotę ponad 15 mln zł (FAST FINANCE nadal pozostaje w roli zarządzającego funduszem). Umowa została podpisana z partnerem zagranicznym, specjalizującym się w venture financing.

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2017 roku dokonano zmian zasad rachunkowości, które mają istotny wpływ na wielkość danych finansowych prezentowanych za porównywalne okresy (przekształcone zostały także dane finansowe za okres porównywalny, tj. na dzień 31 marca 2016 r).

 

Komunikaty prasowe

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

14.11.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

.