Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupiła obligacje serii M

7 lutego 2017 r. FAST FINANCE dokonała wykupu obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Wszystkie środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji wraz z odsetkami zostały przekazane do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

W ramach wykupu okresową amortyzacją zostało objęte 466 sztuk obligacji serii M o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 466 000 zł. Wykup jednej obligacji został rozliczony w kwocie 1 006,62 zł, z czego 6,62 zł stanowią odsetki liczone od dnia 15 stycznia 2017 r.

FAST FINANCE jednocześnie zakończyła proces wykupu obligacji, o którym Spółka informowała 16 stycznia br. w treści raportu bieżącego nr RB 3/2017. Z uwagi na konieczność zachowania właściwej procedury, FAST FINANCE dokonała w pierwszej kolejności spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii G i J, a następnie wykupiła w ramach amortyzacji obligacje serii M.

Źródłem finansowania przedmiotowych wykupów było zbycie certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ w kwocie 15,6 mln zł oraz uplasowanie emisji obligacji serii P w wysokości 9,5 mln zł.

Szczegółowe informacje dotyczące ostatnich wykupów obligacji przez Spółkę FAST FINANCE zostały zamieszczone w poniższych raportach bieżących:

Wykup obligacji serii G i J
Wykup obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji
 

Komunikaty prasowe

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

14.11.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I półroczu 2017 roku

31.08.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I półroczu 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 4,2 mln zł (+1,1%). Podwyższenie kapitału własnego o 11,9% r/r przy jednoczesnej redukcji zobowiązań o 23,2% pozwoliło na znaczące obniżenie wskaźnika zadłużenia finansowego, do poziomu 0,19 – spadek o 67,3% r/r.

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

.