Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupiła obligacje serii M

7 lutego 2017 r. FAST FINANCE dokonała wykupu obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Wszystkie środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji wraz z odsetkami zostały przekazane do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

W ramach wykupu okresową amortyzacją zostało objęte 466 sztuk obligacji serii M o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 466 000 zł. Wykup jednej obligacji został rozliczony w kwocie 1 006,62 zł, z czego 6,62 zł stanowią odsetki liczone od dnia 15 stycznia 2017 r.

FAST FINANCE jednocześnie zakończyła proces wykupu obligacji, o którym Spółka informowała 16 stycznia br. w treści raportu bieżącego nr RB 3/2017. Z uwagi na konieczność zachowania właściwej procedury, FAST FINANCE dokonała w pierwszej kolejności spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii G i J, a następnie wykupiła w ramach amortyzacji obligacje serii M.

Źródłem finansowania przedmiotowych wykupów było zbycie certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ w kwocie 15,6 mln zł oraz uplasowanie emisji obligacji serii P w wysokości 9,5 mln zł.

Szczegółowe informacje dotyczące ostatnich wykupów obligacji przez Spółkę FAST FINANCE zostały zamieszczone w poniższych raportach bieżących:

Wykup obligacji serii G i J
Wykup obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji
 

Komunikaty prasowe

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

Wynik finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2017 roku

17.05.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I kwartale 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 2,0 mln zł (-3,7%). Spółka podwyższyła swój kapitał własny o 12,1% r/r do wysokości 72,1 mln zł oraz obniżyła wskaźnik zadłużenia finansowego, do poziomu 0,43.

Wynik finansowe FAST FINANCE za 2016 rok

28.04.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – zakończyła rok 2016 znaczą redukcją zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto ukształtował się na poziomie 0,46 (spadek o 29% r/r), co otworzyło Spółce drogę do dywersyfikacji finansowania dalszego rozwoju. Obok finansowania zakupów poprzez emisje obligacji na polskim rynku, FAST FINANCE będzie w przyszłości pozyskiwać zagranicznych inwestorów zainteresowanych bezpośrednim udziałem w zysku z windykacji portfeli. Oparta o nowy model finansowania współpraca z zagranicznym Partnerem została już rozpoczęta w pierwszym kwartale 2017 roku.

FAST FINANCE na LinkedIn

23.03.2017

Spółkę FAST FINANCE można już obserwować w serwisie społecznościowym LinkedIn. Profil firmy to kolejny sposób na zapoznanie się z naszą działalnością.

.