Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupiła obligacje serii M

7 lutego 2017 r. FAST FINANCE dokonała wykupu obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Wszystkie środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji wraz z odsetkami zostały przekazane do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

W ramach wykupu okresową amortyzacją zostało objęte 466 sztuk obligacji serii M o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 466 000 zł. Wykup jednej obligacji został rozliczony w kwocie 1 006,62 zł, z czego 6,62 zł stanowią odsetki liczone od dnia 15 stycznia 2017 r.

FAST FINANCE jednocześnie zakończyła proces wykupu obligacji, o którym Spółka informowała 16 stycznia br. w treści raportu bieżącego nr RB 3/2017. Z uwagi na konieczność zachowania właściwej procedury, FAST FINANCE dokonała w pierwszej kolejności spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii G i J, a następnie wykupiła w ramach amortyzacji obligacje serii M.

Źródłem finansowania przedmiotowych wykupów było zbycie certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ w kwocie 15,6 mln zł oraz uplasowanie emisji obligacji serii P w wysokości 9,5 mln zł.

Szczegółowe informacje dotyczące ostatnich wykupów obligacji przez Spółkę FAST FINANCE zostały zamieszczone w poniższych raportach bieżących:

Wykup obligacji serii G i J
Wykup obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji
 

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.