Komunikaty prasowe

FAST FINANCE po III kwartale 2016 roku

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartał 2016 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 19,2 mln zł oraz wynik netto w wysokości 6,2 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na stabilnym, niskim poziomie – 0,59x.

W III kwartale 2016 roku FAST FINANCE osiągnęła skonsolidowane przychody na poziomie 19,2 mln zł, (spadek o 17,7% r/r) oraz wynik netto w wysokości 6,2 mln zł (spadek o 5,3% r/r). Marża EBIT wyniosła 50,8%, czyli tyle samo, co w analogicznym okresie roku ubiegłego, marża zysku netto wzrosła o 4,2 p.p r/r i wyniosła 32,3%, a marża EBITDA wzrosła w stosunku do III kwartału 2015 r. o 0,7 p.p. i osiągnęła poziom 52,7%.

FAST FINANCE utrzymuje niski poziom zadłużenia: na koniec III kwartału br. wartość wskaźnika długu netto do kapitału własnego Spółki wyniosła 0,59 i była znacznie niższa od wartości granicznej przyjętej w warunkach emisji. Jest to rezultat konsekwentnie prowadzonego procesu redukcji zadłużenia, stanowiącego jeden z priorytetów minionego kwartału. Zobowiązania długoterminowe w III kwartale 2016 roku zostały obniżone o 34% r/r.

Równolegle, drugi z priorytetów – obniżenie kosztów działalności, przyniósł w przeciągu 9 miesięcy redukcję kosztów ogólnego zarządu o 17,2% do poziomu 8,4 mln zł – dodaje Jacek Daroszewski, prezes FAST FINANCE S.A.

W okresie pomiędzy publikacjami ostatnich raportów okresowych (za I półrocze oraz za III kwartał 2016 roku) Spółka FAST FINANCE dokonała wykupu wszystkich obligacji serii F notowanych na Catalyst. Terminowo zostały wykupiono pozostałe, wymagane serie: 1.129 obligacji serii J, 466 obligacji serii M oraz 104 obligacji serii L.

Ostatnie zdarzenia, związane z opóźnieniem spłaty obligacji serii F miały charakter incydentalny i nie odzwierciedlały kondycji płynnościowej Spółki. FAST FINANCE utrzymuje sprawdzony przez 12 lat model biznesowy, dąży do podnoszenia rentowności działalności firmy doskonaląc procesy, pozyskuje nowych kontrahentów i nowe pakiety wierzytelności konsumenckich. Warunki makroekonomiczne oraz sytuacja w branży windykacyjnej pozwalają na pozytywne oczekiwania wobec wyników finansowych w najbliższej przyszłości – dodaje Jacek Daroszewski.

Wartość i podaż wierzytelności konsumenckich dostępnych na polskim rynku nadal rosną. Uregulowania prawne są korzystne, a standardy obrotu wierzytelnościami są stale doskonalone. Perspektywy rozwoju branży można oceniać tylko pozytywnie.

 

 

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.