Current reports

2011
Number Publication date Subject
RB 7/2011 2011-04-29 Korekta Raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2010 (RB 7/2011)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z sugestią Biegłego Rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Fast Finance za 2010 rok dokonał korekty rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2010 r. na jednostkowy raport kwartalny. Przyczyną korekty jest utrata kontroli nad spółką Columbus Factoring Solutions S.A po przekształceniu Spółki Columbus Factoring Solutions ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Rejestracja przekształcenia miała miejsce 27.10.2010 roku w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Po przekształceniu Emitent posiada 44.92% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Columbus Factoring Solutions S.A, co powoduje, że Emitent nie jest zobligowany do konsolidowania sprawozdania finansowego spółki Columbus Factoring Solutions S.A. W skorygowanym raporcie zostały poprawione dane finansowe oraz opis spółki, w taki sposób, że raport został dostosowany do wymogów dla raportów jednostkowych.

 

Zarząd Spółki przekazuje odrębnie cały raport za czwarty kwartał 2010 roku.Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

News

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

14.11.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I półroczu 2017 roku

31.08.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I półroczu 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 4,2 mln zł (+1,1%). Podwyższenie kapitału własnego o 11,9% r/r przy jednoczesnej redukcji zobowiązań o 23,2% pozwoliło na znaczące obniżenie wskaźnika zadłużenia finansowego, do poziomu 0,19 – spadek o 67,3% r/r.

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

.