JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES 01.01.2021 - 31.12.2021
Sporządzony według Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej,
które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską
 
 
 
 
 
 
 
FAST FINANCE S.A. W RESTRUKTURYZACJI
UL. BOROWSKA 283B
5
0-556 WROCŁAW
 

Jednostkowe wybrane dane finansowe

 
Okres
Okres
Okres
Okres
 
zakończony
zakończony
zakończony
zakończony
 
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2020
 
PLN'000
PLN'000
EUR'000
EUR'000
 
 
 
 
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
4 840
4 694
1 052
1 049
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-357
-298
-78
-67
Zysk (strata) brutto
29
-567
6
-127
Zysk (strata) netto
-924
-567
-201
-127
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-38
-101
-8
-23
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
0
0
0
0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-612
-629
-134
-141
Przepływy pieniężne netto razem
-651
-730
-142
-163
Aktywa razem
2 784
8 264
605
1 791
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
44 186
54 446
9 607
11 798
Zobowiązania długoterminowe
5 135
17 378
1 116
3 766
Zobowiązania krótkoterminowe
39 051
36 999
8 490
8 017
Kapitał własny
-41 402
-46 182
-9 002
-10 007
Kapitał zakładowy
1 000
1 000
217
217
Liczba akcji (w szt.)
1 250 000
1 250 000
1 250 000
1 250 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
-0,74
-0,45
-0,16
-0,10
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
-0,74
-0,45
-0,16
-0,10
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
-33,12
-36,95
-7,20
-8,01
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
-33,12
-36,95
-7,20
-8,01
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia:
- Bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu: na dzień 31 grudnia 2020 roku średni kurs wynosił 4.6148 zł, na dzień 31 grudnia 2021 roku średni kurs wynosił 4.5994 zł.
- Rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych, jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku – 4,4742 zł., średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku – 4.6148 zł. 
 
Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
 

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 r.

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2021 DO DNIA 31 GRUDNIA 2021 ROKU [UKŁAD KALKULACYJNY]
 
Okres
Okres
Okres
Okres
 
zakończony
zakończony
zakończony
zakończony
 
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2020
 
PLN
PLN
EUR
EUR
 
 
 
 
 
Działalność kontynuowana
 
 
 
 
Przychody
4 839 748,84
4 693 986,03
1 052 256,56
1 049 122,99
Koszt własny sprzedaży
-521 677,05
-579 939,36
-113 422,85
-129 618,56
Zysk (strata) brutto na sprzedaży
4 318 071,79
4 114 046,67
938 833,72
919 504,42
Koszty sprzedaży
0,00
0,00
0,00
0,00
Koszty ogólnego zarządu
-4 614 525,43
-4 519 209,25
-1 003 288,57
-1 010 059,73
Pozostałe przychody operacyjne
1 198 122,87
131 915,25
260 495,47
29 483,54
Pozostałe koszty operacyjne
-1 258 725,85
-25 234,50
-273 671,75
-5 640,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
-357 056,62
-298 481,83
-77 631,13
-66 711,78
Przychody finansowe
1 693 072,34
0,00
368 107,22
0,00
Koszty finansowe
-1 307 386,50
-268 696,98
-284 251,53
-60 054,75
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
28 629,22
-567 178,81
6 224,56
-126 766,53
Podatek dochodowy
-952 258,00
0,00
-207 039,61
0,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
-923 628,78
-567 178,81
-200 815,06
-126 766,53
Działalność zaniechana
 
 
0,00
0,00
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
0,00
0,00
0,00
0,00
Zysk (strata) netto
-923 628,78
-567 178,81
-200 815,06
-126 766,53
 
 
 
 
 
Zysk (strata) netto przypadający na:
 
 
 
 
Właścicieli jednostki dominującej
-923 628,78
-567 178,81
-200 815,06
-126 766,53
Udziałowców niekontrolujących
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inne całkowite dochody
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
Inne całkowite dochody (netto)
0,00
0,00
0,00
0,00
Całkowity dochód za okres sprawozdawczy
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU
 
 
Stan na
Stan na
Stan na
 
31/12/2021
31/12/2020
01/01/2020
 
PLN
PLN
PLN
AKTYWA
 
 
 
Aktywa trwałe
 
 
 
Rzeczowe aktywa trwałe
0,00
0,00
83 444,24
Pozostałe wartości niematerialne
0,00
0,00
0,00
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
0,00
542 470,00
542 470,00
Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne należności
długoterminowe
0,00
125 754,14
125 754,14
Aktywa trwałe razem
0,00
668 224,14
751 768,38
 
 
 
 
Aktywa obrotowe
 
 
 
Zapasy bieżące
0,00
0,00
0,00
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
krótkoterminowe
1 396 095,09
5 441 775,44
5 949 501,47
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
1 209 712,97
1 322 940,26
1 322 940,26
Aktywa dotyczące podatku bieżącego, krótkoterminowe
0,00
1 305,00
1 305,00
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
178 595,78
829 408,32
1 559 298,02
Aktywa obrotowe inne niż aktywa trwałe lub grupy do zbycia
zaklasyfikowane jako
pokrydo sprzedaży
2 784 403,84
7 595 429,02
8 833 044,75
 
 
 
 
Aktywa trwałe lub grupy do zbycia zaklasyfikowane jako
przeznaczone do sprzedaży lub do wydania właścicielom
0,00
0,00
0,00
Aktywa obrotowe razem
2 784 403,84
7 595 429,02
8 833 044,75
 
 
 
 
Aktywa razem
2 784 403,84
8 263 653,16
9 584 813,13
 
 
Stan na
Stan na
Stan na
 
31/12/2021
31/12/2020
01/01/2020
 
PLN
PLN
PLN
PASYWA
 
 
 
Kapitał własny
 
 
 
Wyemitowany kapitał akcyjny
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Nadwyżka ceny emisyjnej powyżej wartości nominalnej akcji
0,00
0,00
0,00
Pozostałe kapitały rezerwowe
72 203 902,66
72 203 902,66
72 203 902,66
Zyski zatrzymane
-114 605 960,88
-119 386 039,09
-118 818 860,28
 
 
 
 
Kapitał własny przypisywany właścicielom jednostki dominującej
-41 402 058,22
-46 182 136,43
-45 614 957,62
Razem kapitał własny
-41 402 058,22
-46 182 136,43
-45 614 957,62
 
 
 
 
Zobowiązania długoterminowe
 
 
 
Długoterminowa część pożyczek długoterminowych
4 725 329,24
13 721 612,59
14 246 332,59
Inne długoterminowe zobowiązania finansowe
0,00
0,00
0,00
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu
0,00
0,00
0,00
Rezerwy długoterminowe z tytułu świadczeń pracowniczych
0,00
0,00
0,00
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
409 788,00
3 656 679,00
3 656 679,00
Inne rezerwy długoterminowe
0,00
0,00
0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania
długoterminowe
0,00
0,00
0,00
Zobowiązania długoterminowe razem
5 135 117,24
17 378 291,59
17 903 011,59
 
 
 
 
Zobowiązania krótkoterminowe
 
 
 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania krótkoterminowe
13 317 238,06
10 140 857,73
10 191 771,25
Pożyczki krótkoterminowe oraz krótkoterminowa część
pożyczek długoterminowych
8 888 865,89
10 517 152,36
10 455 894,44
Inne krótkoterminowe zobowiązania finansowe
0,00
96 219,34
139 152,53
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu
0,00
0,00
0,00
Zobowiązania dotyczące podatku bieżącego, krótkoterminowe
0,00
1 533 135,98
1 736 587,48
Rezerwy bieżące
16 845 240,87
14 711 295,87
14 704 516,75
Zobowiązania krótkoterminowe inne niż zobowiązania
wchodzące w skład grup przeznaczonych do sprzedaży
39 051 344,82
36 998 661,29
37 227 922,45
Zobowiązania wchodzące w skład grup przeznaczonych do
sprzedaży
0,00
0,00
0,00
Zobowiązania krótkoterminowe razem
39 051 344,82
36 998 661,29
37 227 922,45
 
 
 
 
Zobowiązania razem
44 186 462,06
54 445 789,59
55 199 770,75
 
 
 
 
Pasywa razem
2 784 403,84
8 263 653,16
9 584 813,13
 
 
 
 
 
 
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2020 DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU
 
 
 
 
 
Kapitał własny
 
 
 
 
Nadwyżka
Kapitał
 
właścicieli
 
 
 
Kapitał
ze sprzedaży
rezerwowy
Zyski
jednostki
Udziały
Kapitał własny
 
podstawowy
akcji
ogółem
zatrzymane
dominującej
niekontrolujące
ogółem
 
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
 
 
 
 
 
 
 
 
Stan na 1 stycznia 2020 roku
1 000 000,00
0,00
72 203 902,66
-118 818 860,28
- 45 614 957,62
0,00
- 45 614 957,62
Zysk (strata) netto
0,00
0,00
0,00
- 567 178,81
- 567 178,81
0,00
- 567 178,81
Inne całkowite dochody netto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Całkowity dochód
0,00
0,00
0,00
- 567 178,81
- 567 178,81
0,00
- 567 178,81
 
 
 
 
 
 
 
 
Inne zmiany
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
Zmiany w kapitale własnym
0,00
0,00
0,00
- 567 178,81
- 567 178,81
0,00
- 567 178,81
 
 
 
 
 
 
 
 
Stan na 31 grudnia 2020 roku
1 000 000,00
0,00
72 203 902,66
- 119 386 039,09
- 46 182 136,43
0,00
-46 182 136,43
 
 
 
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2021 DO DNIA 31 GRUDNIA 2021 ROKU
 
 
 
 
 
Kapitał własny
 
 
 
 
Nadwyżka
Kapitał
 
właścicieli
 
 
 
Kapitał
ze sprzedaży
rezerwowy
Zyski
jednostki
Udziały
Kapitał własny
 
podstawowy
akcji
ogółem
zatrzymane
dominującej
niekontrolujące
ogółem
 
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
 
 
 
 
 
 
 
 
Stan na 1 stycznia 2021 roku
1 000 000,00
0,00
72 203 902,66
- 119 386 039,09
- 46 182 136,43
0,00
- 46 182 136,43
Zysk (strata) netto
0,00
0,00
0,00
- 923 628,78
- 923 628,78
0,00
- 923 628,78
Inne całkowite dochody netto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Całkowity dochód
0,00
0,00
0,00
- 120 309 667,87
- 47 105 765,21
0,00
- 47 105 765,21
 
 
 
 
 
 
 
 
Inne zmiany
0,00
0,00
0,00
- 5 703 706,99
- 5 703 706,99
0,00
- 5 703 706,99
 
 
 
 
 
 
 
 
Zmiany w kapitale własnym
0,00
0,00
0,00
- 4 780 078,21
- 4 780 078,21
0,00
- 4 780 078,21
 
 
 
 
 
 
 
 
Stan na 31 grudnia 2021 roku
1 000 000,00
0,00
72 203 902,66
- 114 605 960,88
- 41 402 058,22
0,00
- 41 402 058,22
 
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2021 DO DNIA 31 GRUDNIA 2021 ROKU [METODA POŚREDNIA]
 
Stan na
Stan na
 
31/12/2021
31/12/2020
 
PLN
PLN
 
 
 
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
 
 
Zysk za rok obrotowy
-923 628,78
-584 871,68
Korekty razem
885 236,76
484 282,92
Amortyzacja
0,00
2 998,41
Zyski (starty) z różnic kursowych
0,00
0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
0,00
0,00
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
0,00
0,00
Zmiana stanu rezerw
409 788,00
6 779,12
Zmiana stanu zapasów
0,00
0,00
Zmian stanu należności
-1 614 046,25
525 418,90
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,
z wyjątkiem zobowiązań finansowych
1 547 025,01
-50 913,52
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
542 470,00
0,00
Inne korekty
0,00
0,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
-38 392,02
-100 588,76
 
 
 
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
 
 
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych
0,00
0,00
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych
0,00
0,00
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych / praw majątkowych
0,00
0,00
Wpływy ze sprzedazy rzeczowych aktywów trwałych / praw majątkowych
0,00
0,00
Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych
0,00
0,00
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych
0,00
0,00
Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
0,00
0,00
Wpływy ze sprzedazy aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
0,00
0,00
Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu
0,00
0,00
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu
0,00
0,00
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych
0,00
0,00
Otrzymane odsetki
0,00
0,00
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane
w związku z działalnością inwestycyjną
0,00
0,00
 
 
 
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
 
 
Wpływy z tytułu emisji akcji
0,00
0,00
Nabycie akcji własnych
0,00
0,00
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
0,00
0,00
Wykup dłużnych papierów wartościowych
-612 420,52
-562 033,17
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek
0,00
0,00
Spłata kredytów i pożyczek
0,00
0,00
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
0,00
-67 267,77
Dywidendy wypłacone
0,00
0,00
Odsetki zapłacone
0,00
0,00
Inne wpływy finansowe
0,00
0,00
Inne wydatki finansowe
0,00
0,00
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej
-612 420,52
-629 300,94
 
 
 
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM
-650 812,54
-729 889,70
 
 
 
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU
829 408,32
1 559 298,02
 
 
 
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU
178 595,78
829 408,32
 

Noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r.

1. INFORMACJE OGÓLNE 
1.1. Informacje o jednostce 
Nazwa i siedziba: FAST FINANCE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
Adres siedziby: ul. Borowska 283b, 50-556 Wrocław
Główny telefon: +48 71 797 41 00
Numer fax: +48 71 797 41 00
Adres poczty elektronicznej: biuro@fastfinance.pl
Strona internetowa: www.fastfinance.pl
FAST FINANCE S.A. ("Spółka", "Emitent", "Fast Finance") to firma obecna na rynku od 2004 roku. Spółka powstała w wyniku przekształcenia poprzednika prawnego – spółki FAST FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną FAST FINANCE Spółka Akcyjna. Uchwała o przekształceniu została podjęta przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki FAST FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, które zostało zaprotokołowane przez Notariusza Roberta Bronsztajna z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu z siedzibą Rynek 7, Wrocław, Rep. A Nr 264/2008 z dnia 15 stycznia 2008 roku. Przekształcenie zostało zarejestrowane 19 lutego 2008 roku przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299407. Do dnia 18 lutego 2008 roku Spółka była wpisana pod numerem KRS 0000210322 Krajowego Rejestru Sądowego.
W dniu 23.01.2019r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych otworzył postępowanie układowe Emitenta (sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt VIII GRu 1/19).
Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest zakup wierzytelności detalicznych i następnie odzyskiwanie ich na własny rachunek. Nabywając pakiety wierzytelności Spółka staje się, na podstawie umowy cesji, ich właścicielem i nabywa prawo do roszczeń względem dłużnika. Będąc posiadaczem wierzytelności Spółka podejmuje na własny rachunek działania zmierzające do odzyskiwania wierzytelności.
Czas trwania Spółki: nieoznaczony
Skład osobowy Zarządu:
Do dnia 27.06.2018r. w skład Zarządu Emitenta wchodzili :
- Prezes Zarządu - Jacek Longin Daroszewski
- Wiceprezes Zarządu - Jacek Zbigniew Krzemiński
W dniu 26.06.2018r. do Emitenta wpłynęło oświadczenie Jacka Longina Daroszewskiego o rezygnacji z funkcji członka Zarządu z przyczyn zdrowotnych.
W dniu 26.06.2019r. została podjęta uchwała Rady Nadzorczej Emitenta o delegowaniu jej przewodniczącego Andrzeja Kiełczewskiego do czasowego wykonywania czynności członka zarządu Emitenta na okres nie przekraczający trzech miesięcy.
 
 
W okresie od dnia 28.06.2018r. w skład Zarządu Emitenta wchodzili :
- Wiceprezes Zarządu - Jacek Zbigniew Krzemiński,
- Przewodniczący Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu – Andrzej Kiełczewski.
 
W dniu 1.10.2018r. do Emitenta wpłynęło oświadczenie Jacka Zbigniewa Krzemińskiego o rezygnacji z funkcji członka zarządu.
 
W dniu 1.10.2018r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Emitenta Andrzeja Kiełczewskiego.,
 
W dniu 22.05.2019r. Rada Nadzorcza odwołała ze stanowiska Prezesa Zarządu Andrzeja Kiełczewskiego,
W dniu 22.05.2019r. Rada Nadzorcza delegowała do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Emitenta przewodniczącego Rady Nadzorczej Tomasza Mihułkę na okres nie przekraczający trzech miesięcy, tj. do dnia 31 lipca 2019r.
W dniu 20.07.2019r. Rada Nadzorcza powołała Tomasza Mihułkę na stanowisko Prezesa Zarządu Emitenta.
 
Postanowieniem wydanym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w dniu 23.01.2019r. w sprawie VIII GRu 1/19 został powołany Nadzorca Sądowy w osobie Kamila Hajduka.
 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w dniu 31.10.2019 r. postanowieniem w sprawie VIII GRu 1/19:
- uchylił Zarząd własny Emitenta,
- odwołał Kamila Hajduka z funkcji Nadzorcy Sądowego,
- powołał Lesława Hnata na Zarządcę.
W okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia sporządzenia niniejszego Raportu nastąpiły następujące zmiany w składzie Zarządu Spółki:
W dniu 17 września 2020 r. Pan Tomasz Mihułka – Prezes Zarządu Spółki złożył rezygnację z Zarządu Spółki ze skutkiem na koniec dnia 7 października 2020 r.
W dniu 28 września 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu od dnia 8 października 2020 r. Zarządu Spółki w osobach Pana Włodzimierza Retelskiego - Prezesa Zarządu i Pana Michała Nazima – Członka Zarządu
 
Skład osobowy Rady Nadzorczej:
W okresie 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta funkcjonowała w składzie:
Do dnia 26.06.2018r. (dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta) Rada Nadzorcza działała w składzie :
- Andrzej Kiełczewski
- Hildegarda Kaufeld
- Dorota Wiktoria Stempniak
- Marek Ochota
- Andrzej Bartnik
W dniu 26.06.2018r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta powołało do Rady Nadzorczej :
- Andrzeja Kiełczewskiego,
- Hildegardę Kaufeld,
- Dorotę Wiktorię Stempniak,
- Marka Ochotę,
- Andrzeja Bartnika.
 
W dniu 13.08.2018r. do Emitenta wpłynęły oświadczenia Hildegardy Kaufeld i Doroty Wiktorii Stempniak o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej,
W dniu 5.09.2018r. do Fast Finance S.A. wpłynęło oświadczenie Marka Ochoty złożone ze skutkiem na dzień 4.09.2018r. o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej.
W dniu 27.09.2018r. (dniu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta) zostali odwołani z Rady Nadzorczej :
- Andrzej Kiełczewski
- Andrzej Bartnik,
W tym samym dniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta powołało nową Radę Nadzorczą w składzie :
- Tomasz Mihułka,
- Tadeusz Błażejewski,
- Jarosław Grzegorz Staniec,
- Sebastian Kretowicz,
- Przemysław Dąbrowski,
- Krzysztof Siekierski.
W dniu 20.07.2019r. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Tomasz Mihułka złożył oświadczenie o rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i z udziału w Radzie Nadzorczej.
W dniu 20.07.2019r. Rada Nadzorcza wybrała nowego Przewodniczącego w osobie Jarosława Stańca.
Po dniu bilansowym w dniu 02.03.2020 r. wygasły mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 02.03.2020 r. w wyniku uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie ukształtował się, na okres wspólnej 2-letniej kadencji, następujący skład Rady Nadzorczej:
Marian Noga – członek Rady Nadzorczej,
Andrzej Grabiński – członek Rady Nadzorczej,
Marek Szmigiel – członek Rady Nadzorczej,
Franciszek Zalewski – członek Rady Nadzorczej,
Maciej Charzyński – członek Rady Nadzorczej
Podczas pierwszego posiedzenia nowej Rady Nadzorczej Rada dokonała wyboru spośród swego grona Przewodniczącego Rady w osobie Mariana Nogi.
1.2. Informacje o jednostkach zależnych
Nazwa i siedziba: FF Inkaso Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
Adres siedziby: ul. Paprotna 14, 51-117 Wrocław,
Główny telefon: +48 71 797 41 00
Wpisana do rejestru przedsiębiorców w dniu 25 stycznia 2016 roku pod numerem KRS 0000598451
FAST FINANCE S.A. objął i pokrył wkładem pieniężnym 50 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 5 000 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego i uprawnia do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.
Głównym przedmiotem działalności Spółki jest pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD: 65.12.B).
W 2018r. do dnia 11.09.2019r. stanowisko Prezesa Zarządu FF Inkaso Sp. z o.o. pełnił Jacek Daroszewski,
W dniu 11.09.2019 r. zgromadzenie wspólników FF Inkaso Sp. z o.o. powołało na Prezesa Zarządu Andrzeja Kiełczewskiego
W dniu 22.05.2019r. zgromadzenie wspólników FF Inkaso Sp. z o.o. powołało na Prezesa Zarządu Tomasza Mihułkę. 
1.3. Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza
Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych (PLN). Polski złoty jest walutą funkcjonalną i sprawozdawczą FAST FINANCE S.A., dane w sprawozdaniu finansowych zostały wykazane w pełnych złotych, chyba że w konkretnych sytuacjach zostały podane z mniejszą dokładnością.
2. ZASTOSOWANE MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 
2.1. Oświadczenie o zgodności
Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (UE) obowiązujące na dzień 31.12.2021 r.
2.2. Zmiana zasad rachunkowości
Emitent w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. nie dokonywał zmian zasad rachunkowości.
3. STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI
3.1. Podstawa sporządzenia
Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. jest kolejnym rocznym sprawozdaniem finansowym, które zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi przez Unię Europejską, obowiązującymi na dzień bilansowy niniejszego sprawozdania finansowego. Dniem przejścia na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest 30 września 2010 i Spółka sporządziła bilans otwarcia na ten dzień, zaś istotne skutki przejścia na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej nie wystąpiły.
Niniejsze jednostkowe sprawozdanie zaprezentowano zgodnie z MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”, przy zastosowaniu tych samych zasad dla okresu bieżącego i porównywalnego. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadą kosztu historycznego. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską wg tych samych zasad dla okresu bieżącego i okresów porównywalnych z dostosowaniem okresu porównywalnego do zmian zasad rachunkowości i prezentacji przyjętych w sprawozdaniu w okresie bieżącym.
 
Poniżej wymienione zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku oraz w trakcie 2021 roku nie dotyczą działalności Spółki lub nie mają istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki:
- zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” – odroczenie zastosowania MSSF 9 „Instrumenty finansowe”,
- zmiany dotyczące MSSF 9, MSR 39, MSSF 7, MSSF 4, MSSF 16 – reforma IBOR (faza druga),
- zmiany do MSSF 16 „Leasing”- uproszczenia dotyczące zmian wynikających z umów leasingu w związku z COVID-19.
Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe Spółka nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie wymienionych poniżej standardów, zmian standardów i interpretacji, które zostały opublikowane i zatwierdzone do stosowania w UE, ale które nie weszły jeszcze w życie. Spółka zastosuje standardy, zmiany do istniejących standardów i interpretacje w zakresie mającym zastosowanie do prowadzonej przez nią działalności od momentu ich wejścia w życie:
Standard
Data wejścia w życie
Zmiany do MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć” – aktualizacja referencji do Założeń Koncepcyjnych
 
1 stycznia 2022
Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”- przychody z produktów wyprodukowanych w okresie przed rozpoczęciem funkcjonowania rzeczowych aktywów trwałych
1 stycznia 2022
 
 
Zmiany do MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe” dotyczące kosztów ujmowanych w analizie, czy kontrakt jest umową rodzącą obciążenia
1 stycznia 2022
 
 
Roczne zmiany do MSSF 2018-2020 w zakresie MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”, MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, MSR 41 „Rolnictwo”, MSSF 16 „Leasing”
1 stycznia 2022
MSSF17 „Umowy ubezpieczeniowe” oraz zmiany do MSSF 17
1 stycznia 2023
 
 
Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” oraz wytyczne Rady MSSF w zakresie ujawnień dotyczących polityk rachunkowości w praktyce – kwestia istotności w odniesieniu do polityk rachunkowości
 
1 stycznia 2023
Zmiany do MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów” w zakresie definicji wartości szacunkowych
1 stycznia 2023
 
Analiza wpływu zmian do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”- przychody z produktów wyprodukowanych w okresie przed rozpoczęciem funkcjonowania rzeczowych aktywów trwałych na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania nie została jeszcze zakończona. Wyniki tej analizy zostaną ujawnione w śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2022 roku.
Pozostałe zmiany do standardów nie dotyczą działalności Spółki lub nie będą mieć istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe.
MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”), z wyjątkiem poniższych standardów, zmian do standardów i interpretacji, które według stanu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania.
Standard
Data wejścia w życie
 
Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” oraz MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” – w zakresie sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostkami stowarzyszonymi lub wspólnymi przedsięwzięciami
 
Zatwierdzenie zmiany jest odroczone przez UE
Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” – klasyfikacja zobowiązań jako krótkoterminowe lub długoterminowe
 
1 stycznia 2023
Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” w zakresie podatku odroczonego dotyczącego aktywów i zobowiązań wynikających z pojedynczej transakcji
 
1 stycznia 2023
Zmiany do MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” w zakresie wymogów przejściowych w związku z zastosowaniem po raz pierwszy MSSF 17 oraz MSSF 9 „Instrumenty finansowe”. Wprowadzenie możliwości poprawy użyteczności informacji dla inwestorów na temat pierwszego zastosowania nowego standardu.
1 stycznia 2023
 
Spółka zamierza zastosować ww. zmiany, mające zastosowanie do prowadzonej przez nią działalności, od momentu ich wejścia w życie.
Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” dotyczące klasyfikacji zobowiązań jako krótkoterminowe lub długoterminowe, będą mieć wpływ na prezentację zobowiązań w sprawozdaniu finansowym, z uwagi na posiadaną przez JSW umowę finansowania, która nakłada na JSW oraz inne spółki z Grupy szereg zobowiązań umownych (kowenantów finansowych).
Pozostałe zmiany standardów nie dotyczą działalności Spółki lub nie będą mieć istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe.
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej                w dającej się przewidzieć przyszłości jednakże w okolicznościach wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności, w związku z prowadzonym postępowaniem restrukturyzacyjnym Emitenta oraz ujemnymi kapitałami własnymi.
W dniu 23 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wydał postanowienie, w którym podjął decyzję o otwarciu postępowania układowego w stosunku do Emitenta, na podstawie złożonego przez Spółkę wniosku.
W dniu 31 października 2019 r. ten sam sąd powołał Pana Lesława Hnata na Zarządcę, który nadzorując działalność Spółki wspólnie z Zarządem dokonał szeregu czynności restrukturyzacyjnych zmierzających do zawarcia układu z wierzycielami. W okresie sprawowania funkcji przygotowana została aktualizacja planu restrukturyzacyjnego, ustalona została ostateczna lista wierzytelności, gdzie aktywność współpracy z wierzycielami doprowadziła do wycofania przez nich sprzeciwów do listy. Dokonany został test prywatnego wierzyciela i rozesłany do wierzycieli będących wierzycielami publicznoprawnymi w celu wypowiedzenia się przez nich co do zawarcia układu i że układ stanowić będzie możliwość spłaty w całości wierzytelności powstałych przez otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego.
Sąd wyznaczył na 17.12.2021 r. zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem.
W dniu 20 grudnia 2021 r. zakończyło się Zgromadzenie Wierzycieli Spółki wyznaczone w celu głosowania nad układem. Podczas Zgromadzenia Wierzycieli głosy ważne oddało 133 wierzycieli z sumą wierzytelności uprawniających do głosowania wynoszącą 14.544.552,25 zł.
W dniu 15.02.2022 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych we Wrocławiu wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym Spółki.
Powyższe orzeczenie, po jego uprawomocnieniu, stanowić będzie podstawę prawną do zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego wobec Spółki oraz wykonywania przez Emitenta zatwierdzonego układu.
 
Na dzień 31 grudnia 2021 roku Spółka wykazuje ujemne kapitały w kwocie -41.402.058,22 zł, w tym stratę netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku w kwocie 923.628,68 zł. Skumulowana strata netto przekracza sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, co zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych powoduje konieczność zwołania Zgromadzenia Wspólników przez Zarząd celem podjęcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
Podjęcie wyżej wymienionej uchwały planowane jest przy okazji zatwierdzania sprawozdania finansowego za 2021 rok przez Akcjonariuszy. W związku z tym Zarząd Spółki dokonując oceny zasadności założenia kontynuacji działalności przeprowadził analizę ryzyk i zagrożeń natury finansowej, operacyjnej i innych, które mogłyby ujemnie wpływać na zdolność jednostki do kontynuacji działalności. Upewniono się, że zachowana będzie wystarczająca płynność zapewniająca wywiązywanie się jednostki ze zobowiązań w terminie, gdy staną się one wymagalne.
Zarząd uznał, że zachodzi znacząca niepewność dotycząca zdarzeń lub warunków, które mogą budzić poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuacji działalności i z tego względu jednostka może nie uzyskać zakładanych korzyści ekonomicznych z aktywów i nie uregulować zobowiązań w toku zwykłej działalności.
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości obejmującej okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego w niezmienionym istotnie zakresie.
Sprawozdanie finansowe nie uwzględnia korekt wyceny aktywów i zobowiązań, które byłyby konieczne, gdyby Spółka nie była w stanie kontynuować działalności.
 
 
Rodzaj oraz kwoty zmian wartości szacunkowych kwot, które były prezentowane w poprzednich okresach śródrocznych bieżącego roku obrotowego, lub zmiany wartości szacunkowych kwot, które były prezentowane w poprzednich latach obrotowych.
W okresie objętym raportem, nie wystąpiły wymienione w powyższym punkcie zmiany wartości szacunkowych.
 
Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności w odniesieniu do śródrocznej działalności Grupy
Działalność Grupy nie wykazuje znaczących sezonowych lub cyklicznych trendów.
 
3.2. Polityka rachunkowości – opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości.
Przy sporządzaniu jednostkowego sprawozdania finansowego przyjęto następujące zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalania wyniku finansowego. Zasady zaprezentowane poniżej stosowane były w odniesieniu do wszystkich okresów zaprezentowanych w sprawozdaniu.
Zasada memoriału
W księgach rachunkowych i wyniku finansowym jednostki ujmuje się wszystkie osiągnięte przychody i obciążające koszty związane z tymi przychodami dotyczące roku obrotowego, niezależnie od daty ich zapłaty.
Zasada współmierności
Do aktywów lub pasywów danego okresu zaliczane są przychody lub koszty, których zapłata nastąpi w okresach przyszłych oraz przypadające na ten okres koszty, które nie zostały jeszcze poniesione.
Zasada ostrożnej wyceny
W wyniku finansowym uwzględnia się zmniejszenie wartości użytkowej składników majątkowych, w tym dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych, wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne, wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne, rezerwy na znane jednostce ryzyko.
Zasada ciągłości
Zapisy księgowe prowadzone są w sposób ciągły. Odpowiednie pozycje w bilansie zamknięcia aktywów i pasywów są ujęte w tej samej wysokości w bilansie otwarcia następnego roku obrotowego.
Wycena aktywów i pasywów oraz wyniku finansowego
W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dopuszczających zastosowanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, amortyzuje się w sposób uproszczony, dokonując jednorazowego odpisu ich pełnej wartości, w miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania.
Wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych zmniejszają odpisy amortyzacyjne.
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe, przekraczające kwotę ustaloną dla potrzeb amortyzacji zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegają odpisom amortyzacyjnym drogą systematycznego, planowego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji.
Podstawą ustalenia okresu i metody amortyzacji jest okres ekonomicznej użyteczności.
Na dzień przyjęcia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych do używania ustala się metodę i stawkę amortyzacji – zgodnie z zasadami amortyzacji środków trwałych przyjętymi w Spółce. Metody amortyzacji nie podlegają zmianie, jest ona stosowana w kolejnych okresach w sposób ciągły. Amortyzację nalicza się w okresach miesięcznych.
Wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych zwiększają koszty ulepszenia. Kwoty ulepszeń, których wartość nie przekracza kwoty określonych w przepisach podatku dochodowym od osób prawnych, dopuszczających w powyższych przepisach dokonanie odpisania kosztów ulepszeń w sposób uproszczony – jednorazowo, odpisuje się w koszty jednorazowo w momencie poniesienia wydatków na ulepszenie wartości niematerialnych i prawnych.
Spółka dokonuje amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych, stosując dla wszystkich ich tytułów metodę liniową.
Wartości niematerialne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, według następujących zasad:
Koszty prac rozwojowych 20%
Wartość firmy 10%
Nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje 20%
Oprogramowanie komputerów 50%
Pozostałe wartości niematerialne i prawne 10-20%
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, według następujących zasad:
Prawo wieczystego użytkowania gruntów 2,5%
Budynki i budowle 2,5%
Urządzenia techniczne i maszyny (z wyłączeniem sprzętu komputerowego) 14-20%
Sprzęt komputerowy 33%
Środki transportu 20%
Inne środki trwałe 10-25%
Jeżeli jednostka przyjęła do używania obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron (finansujący) oddaje drugiej stronie (korzystający), środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony, środki te i wartości zalicza się do aktywów trwałych korzystającego. Warunkiem koniecznym jest co najmniej jeden z następujących warunków:
finansujący przenosi własność przedmiotu umowy na korzystającego po zakończeniu okresu, na który została zawarta,
umowa zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzystającego, po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta, po cenie niższej od wartości rynkowej z dnia nabycia,
okres, na jaki została zawarta umowa, odpowiada w przeważającej części przewidywanemu okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego, przy czym nie może być on krótszy niż 3/4 tego okresu, prawo własności przedmiotu umowy może być, po okresie, na jaki umowa została zawarta, przeniesione na korzystającego,
suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadająca do zapłaty w okresie jej obowiązywania, przekracza 90% wartości rynkowej przedmiotu umowy na ten dzień, w sumie opłat uwzględnia się wartość końcową przedmiotu umowy, którą korzystający zobowiązuje się zapłacić za przeniesienie na niego własności tego przedmiotu, do sumy opłat nie zalicza się płatności na rzecz korzystającego za świadczenia dodatkowe, podatków oraz składek na ubezpieczenie tego przedmiotu, jeżeli korzystający pokrywa je niezależnie od opłat za używanie,
umowa zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia z korzystającym kolejnej umowy o oddanie w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej umowie,
umowa przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z tego tytułu koszty i straty poniesione przez finansującego pokrywa korzystający,
przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego, może on być używany wyłącznie przez korzystającego, bez wprowadzania w nim istotnych zmian.
Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie podlegają wycenie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, za cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:
niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Rzeczowe aktywa obrotowe
Spółka nie prowadzi ewidencji materiałów i towarów.
Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia
Krajowe należności w ciągu roku obrotowego wykazuje się w wartości nominalnej, tj. w wartości ustalonej przy ich powstaniu, natomiast na dzień bilansowy wykazuje się je w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Należności krótkoterminowe obejmują zakupione i zweryfikowane wierzytelności, do których jednostka posiada tytuły prawne i potwierdzenia przez wierzycieli. Należności wycenione są na dzień bilansowy w kwotach wymagających zapłaty z podziałem na płatne w okresie dwunastu miesięcy po dniu bilansowym i powyżej dwunastu miesięcy. Na dzień bilansowy wycenia się w wartości wymaganej zapłaty pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące.
Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na tydzień.
Inwestycje długoterminowe
Udziały w innych jednostkach lub inne inwestycje wycenia się na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Udziały lub akcje po początkowym ujęciu w cenie nabycia podlegają porównaniu i skorygowaniu do wartości w cenie możliwej do uzyskania przy sprzedaży. Różnicę zalicza się do kosztów operacji finansowych. Udziały w jednostkach powiązanych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej. Wartość w cenie nabycia przeszacowuje się do wartości w cenie rynkowej lub metodą praw własności.
Inwestycje krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, według wartości godziwej.
W przypadku wyceny inwestycji według ceny rynkowej różnica między wyższą ceną nabycia a niższą ceną rynkową obciąża koszty finansowe.
W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu do pozostałych przychodów finansowych.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie depozyty bankowe płatne na żądanie, inne krótkoterminowe inwestycje o pierwotnym terminie wymagalności do trzech miesięcy od dnia ich założenia, otrzymania, nabycia lub wystawienia oraz o dużej płatności. Wykazywane są w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na tydzień.
Kapitał własny
Kapitał własny wykazywany jest według wartości nominalnej z podziałem na jego rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa i postanowieniami Statutu.
Kapitał akcyjny w sprawozdaniu finansowym wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Zasady tworzenia rezerw
Rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
Rezerwy tworzy się na: pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku. Rezerwy mogą być tworzone w szczególności na:
straty z transakcji gospodarczych w toku, tj. udzielonych gwarancji i poręczeń, operacji kredytowych oraz skutków toczącego się postępowania sądowego,
przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów Spółka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań,
odroczony podatek dochodowy,
świadczenia pracownicze.
 
Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie sprzedaży stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na tydzień.
Przychody przyszłych okresów
Obejmują równowartość zakupionych i zweryfikowanych wierzytelności długoterminowych i krótkoterminowych.
Ustalenie wyniku finansowego
Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty odzyskanych wierzytelności.
Koszty działalności podstawowej, które można bezpośrednio przyporządkować przychodom osiągniętym przez jednostkę, wpływają na wynik finansowy jednostki za ten okres sprawozdawczy, w którym przychody te wystąpiły. Koszty, które można jedynie w sposób pośredni przyporządkować przychodom lub innym korzyściom osiąganym przez jednostkę, wpływają na wynik finansowy jednostki w części, w której dotyczą danego okresu sprawozdawczego, zapewniając ich współmierność do przychodów lub innych korzyści ekonomicznych.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zaliczane są w szczególności pozycje związane:
ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych,
z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, z wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze publicznoprawnym nieobciążających kosztów,
z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi,
z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem odpisów obciążających koszty wytworzenia sprzedanych produktów lub sprzedanych towarów koszty sprzedaży lub koszty finansowe,
z odszkodowaniami karami i grzywnami,
z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych.
Przychody i koszty finansowe
Przychody i koszty finansowe obejmują w szczególności przychody i koszty dotyczące:
zbycie finansowych aktywów trwałych oraz inwestycji,
aktualizacja wartości finansowych oraz inwestycji,
przychodów z tytułu udziału w zyskach innych jednostek,
naliczonych, zapłaconych oraz otrzymanych odsetek,
zrealizowanych i niezrealizowanych różnic kursowych,
pozostałych pozycji związanych z działalnością finansową.
Przychody i koszty finansowe ujmowane są w sprawozdaniu zgodnie z zasadą ostrożności i współmierności.
Podatek dochodowy i podatek odroczony
Podatek dochodowy obejmuje rzeczywiste zobowiązania podatkowe za dany okres sprawozdawczy, ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zmianę stanu aktywu z tytułu podatku odroczonego oraz rezerwy na podatek odroczony.
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową Spółka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest płatnikiem.
Wartość podatkowa aktywów jest to kwota wpływająca na pomniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego przypadku uzyskania z nich, w sposób pośredni lub bezpośredni korzyści ekonomicznych. Jeżeli uzyskanie korzyści ekonomicznych z tytułu określonych aktywów nie powoduje pomniejszenia podstawy obliczenia podatku dochodowego, to wartość podatkowa aktywów jest ich wartością księgową.
Wartością podatkową pasywów jest ich wartości księgowa pomniejszona o kwoty, które w przyszłości pomniejszą podstawę podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia w przyszłości do podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. Rezerwa i aktywa z tytułu podatku odroczonego dochodowego są wykazywane w bilansie oddzielnie. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczą operacji gospodarczych rozliczanych z kapitałem własnym, który odnosi się na kapitał własny.
 
4. ISTOTNE WARTOŚCI OPARTE NA PROFESJONALNYM OSĄDZIE I SZACUNKACH
4.1. Profesjonalny osąd
Przy sporządzaniu jednostkowego sprawozdania finansowego Zarząd wykorzystuje szacunki, oparte na założeniach i osądach, które mają wpływ na stosowane zasady rachunkowości oraz prezentowane wartości aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów. Założenia oraz szacunki dokonane na ich podstawie opierają się na historycznym doświadczeniu i analizie różnych czynników, które uznawane za racjonalne, a ich wyniki stanowią podstawę profesjonalnego osądu, co do wartości pozycji, których dotyczą. W niektórych istotnych kwestiach Zarząd opiera się na opiniach niezależnych ekspertów. Szacunki i założenia, które są znaczące dla sprawozdania finansowego jednostki zostały zaprezentowane w sprawozdaniu.
 
5. PRZYCHODY
 
Analiza przychodów ze sprzedaży za bieżący rok zarówno dla działalności
 
 
kontynuowanej, jak i zaniechanej, przedstawia się następująco:
 
 
 
 
 
 
Okres
Okres
 
zakończony
zakończony
 
31/12/2021
31/12/2020
 
PLN
PLN
Przychody z umów przelewu wierzytelności
4 377 434,11
4 301 663,02
Przychody windykacyjne
462 314,73
391 673,42
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
0,00
0,00
Przychody z najmu
0,00
0,00
Przychody ze sprzedaży wierzytelności
0,00
0,00
Przychody pozostałe
0,00
649,59
 
 
 
 
4 839 748,84
4 693 986,03
 
 
 
w tym podatek akcyzowy
0,00
0,00
 
 
 
Działalność zaniechana
 
 
Przychody z umów przelewu wierzytelności
0,00
0,00
Przychody windykacyjne
0,00
0,00
Przychody ze sprzedaży towarów i mateirałów
0,00
0,00
 
 
 
 
0,00
0,00
 
 
6. SEGMENTY OPERACYJNE
 
Spółka nie rozróżnia segmentów operacyjnych z tytułu rodzaju działalności, gdyż prowadzi jednorodną działalność operacyjną.
Spółka nie prowadzi działalności za granicą.
 
 
7. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
 
 
Okres
Okres
 
zakończony
zakończony
 
31/12/2021
31/12/2020
 
PLN
PLN
Działalność kontynuowana
 
 
Zmiana stanu produktów
0,00
0,00
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
0,00
0,00
Amortyzacja
0,00
2 998,41
Zużycie surowców i materiałów
60 248,90
38 010,60
Usługi obce
2 435 102,53
2 340 010,35
Koszty świadczeń pracowniczych
1 836 267,73
1 929 740,59
Podatki i opłaty
270 392,31
159 582,89
Pozostałe koszty
12 513,96
48 866,41
Koszty wierzytelności
521 677,05
579 939,36
Koszty sprzedanych wierzytelności
0,00
0,00
Wartość sprzedanych towarów
0,00
0,00
 
 
 
Razem koszty działalności operacyjnej
5 136 202,48
5 099 148,61
 
 
 
w tym podatek akcyzowy
0,00
0,00
 
 
 
 
5 136 202,48
5 099 148,61
 
7.2 Amortyzacja i utrata wartości
 
Okres
Okres
 
zakończony
zakończony
 
31/12/2021
31/12/2020
 
PLN
PLN
 
 
 
Utrata wartości należności handlowych i pozostałych
0,00
0,00
Utrata wartości pozostałych należności od jednostek pozostałych
0,00
0,00
Utrata wartości inwestycji finansowych (udziałów)
0,00
0,00
 
 
 
 
0,00
0,00
 
 
 
Odwrócenie utraty wartości należności handlowych i pozostałych
0,00
0,00
 
 
 
Przypadające na:
 
 
Działalność kontynuowaną
0,00
0,00
 
7.3 Koszty badań i rozwoju odniesiony w koszty
Nie wystąpiły koszty badań i rozwoju w okresie sprawozdawczym.
 
7.4 Koszty świadczeń pracowniczych
 
Okres
Okres
 
zakończony
zakończony
 
31/12/2021
31/12/2020
 
PLN
PLN
 
 
 
Pozostałe świadczenia pracownicze
1 836 267,73
1 929 740,59
 
 
 
 
1 836 267,73
1 929 740,59
 
 
 
Przypadające na:
 
 
Działalność kontynuowaną
1 836 267,73
1 929 740,59
 
 
 
 
8. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
 
 
Okres
Okres
 
zakończony
zakończony
 
31/12/2021
31/12/2020
 
PLN
PLN
 
 
 
Zysk ze zbycia aktywów:
 
 
Zysk ze sprzedaży majątku trwałego
0,00
0,00
 
0,00
0,00
 
 
 
Rozwiązane odpisy aktualizujące:
 
 
Wartości niematerialne i prawne
0,00
0,00
Rzeczowe aktywa trwałe
0,00
0,00
Należności handlowe
1 052 436,75
17 692,87
Pozostałe
0,00
0,00
 
1 052 436,75
17 692,87
 
 
 
Pozostałe przychody operacyjne:
 
 
Przychody z najmu
0,00
0,00
Zwrot opłat skarbowych
0,00
8 290,40
Przychody ze sprzedaży znaków opłaty sądowej
0,00
0,00
Korekty lat ubiegłych
0,00
0,00
Zarządzanie NSFIZ
0,00
0,00
Pozostałe przychody - niepodatkowe
0,00
0,00
Pozostałe (przychody NSFIZ, wynagrodzenie płatnika, itp.)
145 686,12
105 931,98
Dotacje
0,00
0,00
Archiwizacja dokumentacji wierzytelności
0,00
0,00
 
 
 
 
145 686,12
114 222,38
 
 
 
Przypadające na:
 
 
Działalność kontynuowaną
1 198 122,87
131 915,25
 
9. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
 
 
Okres
Okres
 
zakończony
zakończony
 
31/12/2021
31/12/2020
 
PLN
PLN
 
 
 
Straty ze zbycia aktywów:
 
 
Straty ze sprzedaży majątku trwałego
0,00
0,00
Straty ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych
0,00
0,00
 
0,00
0,00
 
 
 
Utworzone odpisy aktualizujące:
 
 
Wartość firmy
0,00
0,00
Wartości niematerialne
0,00
0,00
Rzeczowe aktywa trwałe
0,00
0,00
Aktywa finansowe
0,00
0,00
Należności handlowe
275 886,93
0,00
Pozostałe
0,00
0,00
 
275 886,93
0,00
 
 
 
Pozostałe koszty operacyjne:
 
 
Wartość spisanych wierzytelności
0,00
0,00
Wartość zlikwidowanych niefinansowych aktywów trwałych
0,00
0,00
Koszty lat ubiegłych, na które utworzono rezerwę
0,00
0,00
Koszty egzekucyjne, koszty upomnienia, inne - niepodatkowe
220 493,42
25 234,50
Koszt sprzedaży znaków opłaty sądowej
0,00
0,00
Koszty upomnień
0,00
0,00
Utworzone rezerwy
730 532,50
0,00
Inne (zwrot do NSFIZ, pozostałe)
31 813,00
0,00
 
982 838,92
25 234,50
 
 
 
Przypadające na:
 
 
Działalność kontynuowaną
1 258 725,85
25 234,50
 
10. PRZYCHODY FINANSOWE
 
 
Okres
Okres
 
zakończony
zakończony
 
31/12/2021
31/12/2020
 
PLN
PLN
 
 
 
Przychody odsetkowe:
 
 
Lokaty bankowe
0,00
0,00
Pozostałe pożyczki i należności
0,00
0,00
Naliczone odsetki bilansowe
0,00
0,00
 
0,00
0,00
 
 
 
Zyski ze sprzedaży inwestycji finansowych:
 
 
Zysk ze sprzedaży inwestycji finansowych
0,00
0,00
- przychody ze sprzedaży inwestycji finansowych
0,00
0,00
- koszty sprzedaży inwestycji finansowych
0,00
0,00
Zyski transferowane z kapitału własnego dotyczące sprzedaży inwestycji
sklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży
0,00
0,00
 
0,00
0,00
 
 
 
Pozostałe przychody finansowe:
 
 
Korekty lat ubiegłych
0,00
0,00
Zysk na różnicach kursowych
0,00
0,00
Premie z emisji obligacji
0,00
0,00
Wycena obligacji
1 693 072,34
0,00
Wycena bilansowa kredytów
0,00
0,00
Pozostałe (zagregowane pozycje nieistotne)
0,00
0,00
 
1 693 072,34
0,00
 
 
 
Przypadające na:
 
 
Działalność kontynuowaną
1 693 072,34
0,00
 
 
11. KOSZTY FINANSOWE
 
 
Okres
Okres
 
zakończony
zakończony
 
31/12/2021
31/12/2020
 
PLN
PLN
 
 
 
Koszty odsetkowe:
 
 
Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji
0,00
0,00
Odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
0,00
0,00
Naliczone odsetki bilansowe
0,00
268 696,98
Odsetki pozostałe zapłacone kontrahentom
0,00
0,00
Odsetki budżetowe
0,00
0,00
 
0,00
268 696,98
 
 
 
Straty ze sprzedaży inwestycji finansowych:
 
 
- przychody ze sprzedaży inwestycji finansowych
0,00
0,00
- koszty sprzedaży inwestycji finansowych
0,00
0,00
 
0,00
0,00
 
 
 
Pozostałe koszty finansowe:
 
 
Straty na różnicach kursowych
0,00
0,00
Prowizje dot. emisji obligacji, kredytów, pożyczek
0,00
0,00
Wycena bilansowa kredytów
0,00
0,00
Odwrócenie dyskonta rezerw
0,00
0,00
Odwrócenie rabatów od kosztów sprzedaży aktywów trwałych
sklasyfikowanych jako przeznaczone do zbycia
0,00
0,00
   Wycena obligacji
1 307 386,50
0,00
Pozostałe koszty finansowe
0,00
0,00
 
1 307 386,50
0,00
 
 
 
Przypadające na:
 
 
Działalność kontynuowaną
1 307 386,50
268 696,98
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. PODATEK DOCHODOWY
12.1. Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat
 
Okres
Okres
 
zakończony
zakończony
 
31/12/2021
31/12/2020
 
PLN
PLN
 
 
 
Bieżący podatek dochodowy:
 
 
Bieżące obciążenie podatkowe
0,00
0,00
Korekty wykazane w bieżącym roku w odniesieniu do podatku z lat ubiegłych
0,00
0,00
 
0,00
0,00
 
 
 
Odroczony podatek dochodowy:
 
 
Odroczony podatek dochodowy związany z powstaniem
i odwróceniem różnic przejściowych
409 788,00
0,00
 
409 788,00
0,00
 
 
 
Koszt / dochód podatkowy ogółem
2 156 778,95
0,00
 
 
 
Przypadające na:
 
 
Działalność kontynuowaną
2 156 778,95
0,00
 
 
12.2. Podatek dochodowy ujęty bezpośrednio w kapitale własnym
 
Okres
Okres
 
zakończony
zakończony
 
31/12/2021
31/12/2020
 
PLN
PLN
 
 
 
Odroczony podatek dochodowy:
 
 
Odroczony podatek dochodowy związany z powstaniem
i odwróceniem różnic przejściowych
- 3 656 679,00
0,00
 
- 3 656 679,00
0,00
 
 
 
Koszt / dochód podatkowy ogółem
19 245 678,95
0,00
 
 
 
Przypadające na:
 
 
Działalność kontynuowaną
19 245 678,95
0,00
 
12.3. Podatek dochodowy ujęty w innych składnikach całkowitego dochodu
Nie wystąpił w okresie obejmującym sprawozdanie.
 
12.4. Bieżące aktywa i zobowiązania podatkowe
 
Okres
Okres
 
zakończony
zakończony
 
31/12/2021
31/12/2020
 
PLN
PLN
 
 
 
Bieżące aktywa podatkowe
0,00
0,00
Należny zwrot podatku
0,00
1 305,00
Inne
0,00
0,00
 
0,00
1 305,00
 
 
 
Bieżące zobowiązania podatkowe
0,00
1 305,00
 
 
 
 
12.5. Saldo podatku odroczonego
Rezerwy na podatek odroczony zostały zaprezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w następujących pozycjach:
 
 
 
 
 
 
 
31/12/2021
31/12/2020
 
 
PLN
PLN
 
 
 
 
Rezerwy na podatek odroczony
 
409 78800
3 656 679,00
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktywa na podatek odroczony zostały zaprezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w następujących pozycjach:
 
 
 
 
 
 
 
31/12/2021
31/12/2020
 
 
PLN
PLN
 
 
 
 
Aktywa na podatek odroczony
 
0,00
542 470,00
12.6. Nieujęte aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nie wystąpiły w okresie obejmującym sprawozdanie.
 
12.7. Nieujęte różnice przejściowe wynikające z inwestycji w jednostki podporządkowane
Nie wystąpiły w okresie obejmującym sprawozdanie.
 
12.8. Kalkulacja podatku dochodowego
 
 
Okres
Okres
 
zakończony
zakończony
 
31/12/2021
31/12/2020
 
PLN
PLN
 
 
 
Przychody ze świadczonych usług
4 839 748,84
4 693 986,03
Pozostałe przychody
81 126,13
131 915,25
Koszty operacyjne
-4 611 752,23
-4 519 209,25
Wartość nabytych wierzytelności
-521 677,05
-579 939,36
Wartość sprzedanych nieruchomości
-31 813,00
0,00
 
 
 
Dochód podatkowy
-244 367,31
-273 247,33
 
 
13. DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA
 
13.1. Zbycie działalności
Nie wystąpiła w okresie obejmującym sprawozdanie.
 
13.2. Plan zbycia działalności
Spółka nie planuje zbycia żadnej ze swej działalności.
 
13.3. Analiza zysku z działalności zaniechanej za rok obrachunkowy
Nie dotyczy.
14. AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO ZBYCIA
Spółka nie posiada aktywów trwałych przeznaczonych do zbycia.
 
15. ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ
 
 
Okres
Okres
 
zakończony
zakończony
 
31/12/2021
31/12/2020
 
zł na akcję
zł na akcję
 
 
 
Podstawowy zysk przypadający na jedną akcję
 
 
Z działalności kontynuowanej
- 0,74
-0,45
 
 
 
Podstawowy zysk przypadający na jedną akcję
- 0,74
-0,45
 
 
 
 
 
 
Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję
 
 
Z działalności kontynuowanej
- 0,74
-0,45
 
 
 
Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję
- 0,74
-0,45
 
 
15.1. Podstawowy zysk przypadający na jedną akcję
 
Zysk i średnia ważona liczba akcji zwykłych wykorzystana do obliczenia zysku podstawowego przypadającego
na jedną akcję:
 
 
 
 
 
 
Okres
Okres
 
zakończony
zakończony
 
31/12/2021
31/12/2020
 
PLN
PLN
 
 
 
Zysk (strata) za rok obrotowy przypadający na akcjonariuszy jednostki
- 923 628,78
-567 178,81
Inne
0,00
0,00
 
 
 
Zysk wykorzystany do obliczenia podstawowego
zysku przypadającego na jedną akcję ogółem
- 923 628,78
-567 178,81
 
 
 
 
 
 
 
Okres
Okres
 
zakończony
zakończony
 
31/12/2021
31/12/2020
 
szt.
szt.
 
 
 
Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykorzystana
do obliczenia zysku przypadającego na jedną akcję
1 250 000
1 250 000
 
 
15.2. Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję
 
Zysk wykorzystany do skalkulowania zysku rozwodnionego na jedną akcję:
 
 
 
 
 
 
Okres
Okres
 
zakończony
zakończony
 
31/12/2021
31/12/2020
 
PLN
PLN
 
 
 
Zysk za rok obrotowy przypadający na akcjonariuszy jednostki
- 923 628,78
-567 178,81
 
 
 
Zysk wykorzystany do obliczenia rozwodnionego
zysku przypadającego na jedną akcję ogółem
- 923 628,78
-567 178,81
 
 
 
Zysk wykorzystany do wyliczenia podstawowego
zysku przypadającego na jedną akcję z działalności kontynuowanej
- 923 628,78
-567 178,81
 
 
 
Średnia ważona liczba akcji użyta do wyliczenia zysku rozwodnionego na akcję uzgadnia się do średniej użytej
do obliczenia zwykłego wskaźnika w następujący sposób:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okres
Okres
 
zakończony
zakończony
 
31/12/2021
31/12/2020
 
szt.
szt.
 
 
 
Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykorzystana
do obliczenia zysku przypadającego na jedną akcję
1 250 000
25 000 000
 
 
 
Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykorzystana
do obliczenia zysku rozwodnionego przypadającego na jedną akcję
1 250 000
25 000 000
 
 
15.3. Polityka dotycząca dywidend
Zarząd rekomenduje pokryć stratę netto za rok 2021 z zysków lat kolejnych.
 
16. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
 
 
Stan na
Stan na
Stan na
 
31/12/2021
31/12/2020
01/01/2020
 
PLN
PLN
PLN
 
 
 
 
Wartość brutto
1 137 357,10
1 137 357,10
1 799 624,24
Umorzenie
-1 137 357,10
-1 053 912,86
-525 721,92
 
 
 
 
 
0,00
83 444,24
1 273 902,32
 
 
 
 
 
 
 
 
Grunty własne (według wartości godziwej)
0,00
0,00
0,00
Budynki (według wartości godziwej)
32 706,40
32 706,40
32 706,40
Urządzenia techniczne i maszyny
79 244,31
79 244,31
79 244,31
Środki transportu
757 000,00
757 000,00
1 419 267,14
Inne środki trwałe
268 406,39
268 406,39
268 406,39
 
 
 
 
 
1 137 357,10
1 137 357,10
1 799 624,24
 
 
 
 
 
 
 
 
Środki trwałe w budowie
0,00
0,00
0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
0,00
0,00
0,00
 
16.1. Odpisy z tytułu utraty wartości
Nie wystąpiły.
16.2. Grunty własne i budynki wykazywane w wartości godziwej
Nie występują.
16.3. Aktywa oddane w zastaw jako zabezpieczenie
Nie występują.
 
17. NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE
Nie występują.
 
18. WARTOŚĆ FIRMY
Nie wystąpiła. 
 
19. POZOSTAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE
Nie występują.
 
20. JEDNOSTKI ZALEŻNE
Na dzień 31 grudnia 2021 roku FAST FINANCE jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej FAST FINANCE, w skład której wchodzą:
 
 
 
Miejsce rejestracji
Proporcja
Proporcja
 
 
 
i prowadzenia
udziałów (%)
udziałów (%)
Nazwa jednostki zależnej
Podstawowa działalność
działalności
31/12/2021
31/12/2020
FF Inkaso Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Pośrednictwo pieniężne
ul. Borowska 283b
100% (udziały)
100% (udziały)
 
 
 
50-556 Wrocław
100% (głosy)
100% (głosy)
 
 
 
 
 
 
 
Incasso FF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Pośrednictwo pieniężne
ul. Borowska 283b
100% (udziały pośrednio)
100% (udziały pośrednio)
 
 
 
50-556 Wrocław
100% (głosy pośrednio)
100% (głosy pośrednio)
 
W dniu 25 stycznia 2016 roku, pod numerem KRS 0000598451, została wpisana do rejestru przedsiębiorców spółka zależna Emitenta - FF Inkaso Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.
FAST FINANCE S.A. objął i pokrył wkładem pieniężnym 50 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 5 000 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego i uprawnia do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.
Głównym przedmiotem działalności Spółki jest pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD: 65.12.B).
W dniu 26 kwietnia 2019 roku, pod numerem 0000783191, została wpisana do rejestru przedsiębiorców spółka zależna Emitenta  Incasso FF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
FAST FINANCE S.A. objął i pokrył wkładem pieniężnym 1 (słownie: jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) i łącznej wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych), co stanowi 2% kapitału zakładowego i uprawnia do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Jednakże poprzez spółkę FF Inkaso Sp. z o.o. posiada 100% udziałów (100 głosów).
Głównym przedmiotem działalności Spółki jest pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD: 64.19.Z).
 
21. INWESTYCJE W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH
Nie występują.
22. WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA
Nie wystąpiły.
 
23. POZOSTAŁE AKTYWA FINANSOWE
 
 
 
 
 
Stan na
Stan na
Stan na
 
31/12/2021
31/12/2020
01/01/2020
 
PLN
PLN
PLN
 
 
 
 
Inwestycje dostępne do sprzedaży
 
 
 
wykazywane w wartości godziwej
 
 
 
Udziały w jednostce zależnej
0,00
100,00
5 000,00
Inne aktywa finansowe (prawa majątkowe)
1 209 712,97
1 322 940,26
1 322 940,26
Certyfikaty inwestycyjne
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
1 209 712,97
1 323 040,26
1 327 940,26
 
 
 
 
 
 
 
 
Pożyczki wykazane po koszcie zamortyzowanym
 
 
 
Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym
0,00
0,00
0,00
Pożyczki dla pozostałych podmiotów
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktywa trwałe
0,00
0,00
4 476 616,46
Aktywa obrotowe
1 209 712,97
1 322 940,26
53 254 510,52
 
 
 
 
 
1 209 712,97
1 322 940,26
57 731 126,98
 
24. POZOSTAŁE AKTYWA
 
Stan na
Stan na
Stan na
 
31/12/2021
31/12/2020
01/01/2020
 
PLN
PLN
PLN
 
 
 
 
Rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe
0,00
125 754,14
333 463,98
Rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe
0,00
3 161 351,95
807 165,12
 
 
 
 
 
0,00
3 287 106,09
1 140 629,10
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktywa trwałe
0,00
125 754,14
333 463,98
Aktywa obrotowe
0,00
3 161 351,95
807 165,12
 
 
 
 
 
0,00
3 287 106,09
1 140 629,10
 
 
 
25. ZAPASY
 
Stan na
Stan na
Stan na
 
31/12/2021
31/12/2020
01/01/2020
 
PLN
PLN
PLN
 
 
 
 
Materiały
0,00
0,00
0,00
Towary
0,00
0,00
0,00
Wyroby gotowe
0,00
0,00
0
 
 
 
 
 
0,00
0,00
0,00
 
 
 
26. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG I POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI
 
 
Stan na
Stan na
Stan na
 
31/12/2021
31/12/2020
01/01/2020
 
PLN
PLN
PLN
 
 
 
 
Należności z tytułu dostaw i usług
18 423 617,42
19 590 949,09
25 816 027,71
Rezerwa na należności zagrożone
-16 953 246,48
-16 810 546,90
-111 573,00
 
 
 
 
 
1 470 370,94
2 780 402,19
25 704 454,71
 
 
 
 
 
 
 
 
Należności z tytułu zbycia inwestycji
0,00
0,00
0,00
Należności budżetowe inne niż podatek dochodowy od osób prawnych
0,00
0,00
0,00
Należności z tytułu sprzedy wierzytelności
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
Inne należności (rozrachunki z pracownikami, kaucje, inne rozrachunki)
74 275,85
4 632,33
26 992,03
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 396 095,09
2 785 034,52
25 731 446,74
 
27. KAPITAŁ AKCYJNY
 
Stan na
Stan na
Stan na
 
31/12/2021
31/12/2020
01/01/2020
 
PLN
PLN
PLN
 
 
 
 
Kapitał podstawowy
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Nadwyżka ze sprzedaży akcji
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapitał akcyjny składa się z:
 
 
 
1.250.000 sztuk akcji zwykłych mających pełne pokrycie w kapitale
 
 
 
wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,08 zł
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
 
 
27.1 Akcje zwykłe mające pełne pokrycie w kapitale
 
 
Kapitał
Nadwyżka ze
 
Liczba akcji
podstawowy
sprzedaży akcji
 
szt.
PLN
PLN
 
 
 
 
Stan na 1 stycznia 2021 r.
1 250 000
1 000 000,00
0,00
Scalenie akcji
0
0,00
0,00
Emisja akcji z tytułu usług doradczych
0
0,00
0,00
Odkup akcji
0
0,00
0,00
Koszty odkupu akcji
0
0,00
0,00
Powiązany podatek dochodowy
0
0,00
0,00
 
 
 
 
Stan na 31 grudnia 2021 r.
1 250 000
1 000 000,00
0,00
 
 
 
 
 
28. KAPITAŁ REZERWOWY
 
Stan na
Stan na
Stan na
 
31/12/2021
31/12/2020
01/01/2020
 
PLN
PLN
PLN
 
 
 
 
Kapitał rezerwowy o charakterze ogólnym
72 203 902,66
72 203 902,66
72 203 902,66
Inne
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
72 203 902,66