Informacje finansowe

Podstawowe informacje finansowe

Skonsolidowane wybrane dane finansowe Okres zakończony 31 XII 2019 Okres zakończony 31 XII 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
6 779
15 011
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-16 451
-109 338
Zysk (strata) brutto
-17 217
-109 840
Zysk (strata) netto
-17 715
-110 152
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
3 163
3 103
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
262
231
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-2 118
-3 342
Przepływy pieniężne netto, razem
1 307
-8
Aktywa, razem
9 682
32 374
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
52 706
57 594
Zobowiązania długoterminowe
17 903
20 184
Zobowiązania krótkoterminowe
34 803
37 410
Kapitał własny
-43 024
-25 220
Kapitał zakładowy
1 000
1 000
Liczba akcji (w szt.)
25 000 000
25 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
-0,71
-4,41
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
-0,71
-4,41
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
-1,72
-1,01
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
-1,72
-1,01
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł)
0,00
0,00

Audytor

W 2019 roku Spółka zawarła umowę z Firmą Audytorską INTERFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Radzikowskiego 27 lok. 03, 31-315 Kraków, wpisana na listę firm audytorskich pod nr 529 uchwała 114/57/95 Krajowej Izby Biegłych Rewidentów na przeprowadzenie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2018, 2019 i 2020 oraz do wykonania półrocznego przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres półroczny zakończony 30 czerwca 2019 roku i za okres półroczny zakończony 30 czerwca 2020 roku.