Informacje o spółce

Rynek

Działamy na stale rozwijającym się rynku wierzytelności masowych w Polsce. Obserwowane od połowy lat 90-tych sukcesywnie zwiększające się zadłużenie Polaków oraz wzrastający odsetek osób nieterminowo regulujących swoje zobowiązania stało się przyczyną do dynamicznego rozwoju segmentu masowych wierzytelności konsumenckich. Podaż pakietów wierzytelności ze strony instytucji finansowych, banków oraz dostarczycieli usług abonamentowych i mediów przyczyniła się do rozwoju firm specjalizujących się w windykacji wierzytelności na własny rachunek. Wprowadzenie w I dekadzie XXI w. regulacji prawnych w zakresie cesji wierzytelności i funkcjonowania funduszy sekurytyzacyjnych znacząco wpłynęło na obecny kształt branży. Zmiany te pozwoliły nam na skuteczne pozyskiwanie pakietów wierzytelności masowych za pośrednictwem założonego w 2011 roku Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Zmiany na rynkach zbywców pakietów wierzytelności, centralizacja firm windykacyjnych, jak i trudności w pozyskiwaniu zewnętrznego kapitału dłużnego niezbędnego do nabywania pakietów wierzytelności na własny rachunek, wymuszają zmianę modelu działalności. Odbywa się to poprzez odejście od formuły nabywania pakietów wierzytelności na własny rachunek na rzecz serwisowania wierzytelności podmiotów zewnętrznych.

Strategia

Od początku istnienia Fast Finance skupia się na zarządzaniu pakietami masowych wierzytelności detalicznych.

Nasza spółka zawdzięcza stały i zrównoważony rozwój na przestrzeni lat konsekwentnej realizacji przyjętej strategii działania. Opieraliśmy ją na skupowaniu pakietów wierzytelności głównie od banków i telekomów.

Wypracowany na podstawie wieloletnich doświadczeń model wyceny portfeli oraz konserwatywna polityka w pozyskiwaniu jedynie dobrze udokumentowanych i nieprzedawnionych wierzytelności, zapewnia utrzymanie organicznego wzrostu i unikanie zbędnego ryzyka.

Fast Finance jest organizacją elastyczną i skalowalną, a jej struktura dopasowana jest do bieżącego zakresu prowadzonej działalności.

Zwiększanie efektywności prowadzonej działalności przebiega w oparciu o rozwój kadr oraz systemów informatycznych wspierających zarządzanie procesem odzyskiwania długów.

Podstawą do dalszego rozwoju spółki jest konsekwencja w realizowaniu przyjętej strategii, pozytywny wizerunek Fast Finance, zdobyta na przestrzeni lat pozycja rynkowa oraz wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy, wykorzystujący w swojej pracy nowe technologie i środki komunikacji.

Akcjonariat