Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji – uzupełnienie

Data publikacji: 2020-09-03

Numer raportu: RB 66/2020

Zarząd FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu dalej: „Emitent” lub „Spółka”, w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 66/2020 z dnia 2 września 2020 r. zawierającego projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 września 2020 r., Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu projekt „Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji” stanowiący Załącznik do projektu uchwały numer 40 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch – Pełnomocnik