Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji

Data publikacji: 2020-09-02

Numer raportu: RB 66/2020

Zarząd FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu dalej: „Emitent” lub „Spółka” w dniu dzisiejszym, tj. 2 września 2020 roku, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 398 k.s.h., w trybie art. 402 1 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych dalej: „KSH”, zwołuje na dzień 30 września 2020 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie przeprowadzone we Wrocławiu, przy ul. Borowskiej 283b, 50–556 Wrocław dalej: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. 2018 poz. 757.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch – Pełnomocnik