Zmiana w składzie Rady Wierzycieli

Data publikacji: 2020-02-26

Numer raportu: RB 15/2020

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu „Emitent”, „Spółka” informuje, że powziął w dniu 26 lutego 2020 roku informacje o wydaniu w dniu 11 lutego 2020 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych postanowienia w sprawie VIII GRu 1/19 o odwołaniu ze składu Rady Wierzycieli Spółki Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych RFI 810 reprezentowanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i powołaniu w jego miejsce Alternative Solution Spółkę z o.o. z siedzibą we Wrocławiu numer KRS : 0000821954 jako członka Rady Wierzycieli.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch – Pełnomocnik