Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Data publikacji: 2020-06-26

Numer raportu: RB 45/2020

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu „Emitent”, „Spółka”, informuje, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 2/2020 z dnia 30.01.2020 r., nr 26/2020 z dnia 18 marca 2020 r. oraz nr 37/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku, podaje nowy termin publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok poddanych badaniu przez firmę audytorską, wraz ze sporządzonym przez firmę audytorską sprawozdaniem z badania – do dnia 20 lipca 2020 roku.

Powodem przesunięcia terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok jest jeszcze trwający, po wskazaniach dokonanych przez biegłego, proces wprowadzenia do ksiąg rachunkowych Spółki i uwzględniania w sprawozdaniach finansowych odpowiednich okresów przychodów oraz należności z posiadanych przez Spółkę pakietów wierzytelności, które dotychczas ujęte były jako kwoty pozostające do rozliczenia w czasie. Ze względu na znaczną ilość posiadanych przez emitenta wierzytelności o zróżnicowanym charakterze zebranych w pakietach nabytych w przeszłości od różnych wierzycieli, proces ten wymaga analizy poszczególnych pakietów wierzytelności.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch – Pełnomocnik