Zmiana Administratora Zastawu obligacji serii M

Data publikacji: 2020-06-29

Numer raportu: RB 47/2020

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu „Emitent”, „Spółka”, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku informuje, że w dniu 29 czerwca 2020 roku zawarł z Panem Jackiem Rajewiczem – Administratorem Zastawu obligacji serii M „Administrator Zastawu” oraz z „LSS Legal Adwokaci Lang Szymański Szczotka” Sp. j. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pawła Włodkowica 10/16, 50-072 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000729945 „Nowy Administrator Zastawu”, aneks do Umowy o Ustanowienie Administratora Zastawu zawartej w dniu 14 grudnia 2015r. „Umowa”. Zgodnie z treścią tego aneksu dotychczasowy Administrator Zastawu obligacji serii M przeniósł za zgodą Emitenta wszystkie prawa i obowiązki wynikające z Umowy na Nowego Administratora Zastawu. W związku z dokonaną zmianą Emitent działający na podstawie art. 7 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach Dz.U. z 2018r. poz. 483 dokonał zmiany Warunków Emisji Obligacji serii M z dnia 16 lutego 2016 roku w zakresie punktów :

  • 1.1 zawierającego określenie Administratora Zastawu obligacji serii M,
  • 10.3 lit. c_ informującego o zawarciu aneksu nr 2 do Umowy w dniu 29 czerwca 2020r.

W związku z powyższym od dnia 29 czerwca 2020r. Nowy Administrator Zastawu będzie wykonywać wszystkie czynności związane z administrowaniem przedmiotem zastawu zabezpieczającego spłatę obligacji serii M wyemitowanych przez Emitenta.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch – Pełnomocnik