Złożenie aktualizacji planu restrukturyzacyjnego

Data publikacji: 2020-03-06

Numer raportu: RB 20/2020

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu „Emitent”, „Spółka”, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia 26 marca 2019 roku oraz w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 11/2020 z dnia 14 lutego 2020 roku przekazuje dodatkowe informacje w zakresie testu prywatnego wierzyciela i aktualną treść propozycji układowych.

  1. Z przeprowadzonego testu prywatnego wierzyciela wynika, że nie będzie zachodzić przypadek udzielenia niedopuszczalnej pomocy publicznej, gdyż wierzyciele prawa publicznego, działając w obronie należnych im wierzytelności i głosując za układem, zachowają się z racjonalnością, której w danych warunkach rynkowych i względem Spółki w określonym stanie można oczekiwać także ze strony każdego wierzyciela prywatnego. W związku z tym przyjęcie układu w proponowanym przez Spółkę brzmieniu nie będzie prowadzić do udzielenia niedopuszczalnej pomocy publicznej, a głosując w przedmiocie układu – i za układem, wierzyciele prawa publicznego zachowają się jak wierzyciele prywatni.
  2. Aktualną treść propozycji układowych stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch – Pełnomocnik