Zawiadomienie o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Fast Finance S.A. w restrukturyzacji

Data publikacji: 2020-07-28

Numer raportu: RB 53/2020

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu „Emitent”, „Spółka”, informuje, że w dniu 28 lipca 2020 roku, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz.U. 2018 poz. 512 z późn. zm., powziął informację o przekroczeniu w górę 5% udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki przez Pana Bartosza Witwickiego. Informacje przekazane Emitentowi zawiadomieniem datowanym na dzień 28 lipca 2020 r. Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch – Pełnomocnik