Zawarcie porozumienia z obligatariuszem obligacji serii S

Data publikacji: 2020-09-02

Numer raportu: RB 65/2020

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu dalej: „Emitent”, „Spółka” informuje, że w dniu 2 września 2020 r. pomiędzy Spółką a jedynym obligatariuszem wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii S dalej: „Obligacje serii S” w ilości 2069 o łącznej wartości nominalnej 2.069.000,00 zł oraz administratorem zabezpieczeń zawarte zostało porozumienie, na mocy którego całe zobowiązanie Spółki z tytułu Obligacji serii S, które łącznie z odsetkami naliczonymi na dzień 31 lipca 2020 r. wynosi 2.909.249,71 zł w całości wymagalne, zostało podzielone na 2 części:

a_ zobowiązanie w kwocie 860.000,00 zł z tytułu wartości nominalnej kwota wykupu 860 Obligacji serii S, które na mocy porozumienia pozostanie objęte zabezpieczeniem ustanowionym wcześniej dla wszystkich obligacji serii S zastaw rejestrowy na posiadanym przez Spółkę portfelu wierzytelności wycenionym na dzień 29.07.2020 r. na 860 tys. zł – to zobowiązanie nie będzie objęte układem w rozumieniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne,

b_ zobowiązanie w kwocie 2.049.247,71 zł z tytułu wartości nominalnej kwota wykupu 1209 Obligacji serii S oraz odsetek od 2069 wszystkich Obligacji serii S, w stosunku do której zniesione zostanie ustanowione wcześniej zabezpieczenie – to zobowiązanie będzie objęte układem w rozumieniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Strony ustaliły, że zobowiązanie, o którym mowa w powyższej lit. a_ zostanie spłacone z wpływów z przedmiotu zabezpieczenia zgodnie z porozumieniem, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 50/2020, tj. w ten sposób, że 60% comiesięcznych wpływów z przedmiotu zabezpieczenia będzie przeznaczana na spłatę. Strony dopuszczają również możliwość spłaty z wolnych środków posiadanych przez Spółkę.

W związku z powyższym w dniu 2 września 2020 r. zawarte zostały również następujące aneksy wprowadzające powyższe ustalenia:

  • aneks do warunków emisji Obligacji serii R,
  • aneks do umowy ustanowienia zastawu rejestrowego pomiędzy Spółką a administratorem zabezpieczeń.

Aneksem do warunków emisji Obligacji serii S została dokonana zmiana oprocentowania z dotychczasowego w wysokości 10,5% w skali rocznej na 10% w skali rocznej.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch – Pełnomocnik