Zawarcie porozumienia z obligatariuszami obligacji serii R

Data publikacji: 2020-09-02

Numer raportu: RB 64/2020

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu dalej: „Emitent”, „Spółka” informuje, że w dniu 2 września 2020 r. pomiędzy Spółką a wszystkimi obligatariuszami wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii R dalej: „Obligacje serii R” w ilości 1378 o łącznej wartości nominalnej 1.378.000,00 zł oraz administratorem zabezpieczeń zawarte zostało porozumienie, na mocy którego całe zobowiązanie Spółki z tytułu Obligacji serii R, które łącznie z odsetkami naliczonymi na dzień 31 lipca 2020 r. wynosi 2.966.815,50 zł w całości wymagalne, zostało podzielone na 2 części:

a_ zobowiązanie w kwocie 430.000,00 zł z tytułu wartości nominalnej kwota wykupu 430 Obligacji serii R, które na mocy porozumienia pozostanie objęte zabezpieczeniem ustanowionym wcześniej dla wszystkich obligacji serii R zastaw rejestrowy na posiadanym przez Spółkę portfelu wierzytelności wycenionym na dzień 29.07.2020 r. na 430 tys. zł – to zobowiązanie nie będzie objęte układem w rozumieniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne,

b_ zobowiązanie w kwocie 2.536.815,50 zł z tytułu wartości nominalnej kwota wykupu 948 Obligacji serii R oraz odsetek od 1378 wszystkich Obligacji serii R, w stosunku do której zniesione zostanie ustanowione wcześniej zabezpieczenie – to zobowiązanie będzie objęte układem w rozumieniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Strony ustaliły, że zobowiązanie, o którym mowa w powyższej lit. a_ zostanie spłacone z wpływów z przedmiotu zabezpieczenia zgodnie z porozumieniem, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 50/2020, tj. w ten sposób, że 60% comiesięcznych wpływów z przedmiotu zabezpieczenia będzie przeznaczana na spłatę. Strony dopuszczają również możliwość spłaty z wolnych środków posiadanych przez Spółkę.

W związku z powyższym w dniu 2 września 2020 r. zawarte zostały również następujące aneksy wprowadzające powyższe ustalenia:

  • aneks do warunków emisji Obligacji serii R,
  • aneks do umowy ustanowienia zastawu rejestrowego pomiędzy Spółką a administratorem zabezpieczeń.

Aneksem do warunków emisji Obligacji serii R została dokonana zmiana oprocentowania z dotychczasowego w wysokości czterokrotności stopy lombardowej ogłaszanej przez Radę Polityki Pieniężnej na 10% w skali rocznej.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch – Pełnomocnik