Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Data publikacji: 2020-06-03

Numer raportu: RB 42/2020

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu „Emitent”, „Spółka”, informuje że w dniu 3 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta:

  • uchwałą nr 1 wybrała spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Mariana Nogi,
  • uchwałą nr 3 wybrała spośród swoich członków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Macieja Charzyńskiego.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. 2018 poz. 757.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch – Pełnomocnik