Uzupełnienie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018

Data publikacji: 2020-07-29

Numer raportu: RB 54/2020

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu „Emitent”, „Spółka”, informuje, iż w dniu 29 lipca 2020 r. Spółka uzupełni raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok, przekazane przez Spółkę w dniu 31 marca 2020 roku, zgodnie z poniższymi informacjami.

  1. Raport roczny Spółki za rok obrotowy 2018 zostanie uzupełniony o:
  • informację Zarządu Spółki, o której jest mowa w art. 70 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. z 2018r. poz. 757_„Rozporządzenie”_,
  • oświadczenie Rady Nadzorczej Spółki, o którym jest mowa w art. 70 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia,
  • stanowisko Zarządu Spółki wraz z opinią Rady Nadzorczej, o których jest mowa w art. 70 ust. 1 pkt. 13 Rozporządzenia

Pozostałe dokumenty i dane zawarte w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2018 rok, przekazanym przez Spółkę w dniu 31 marca 2020 roku oraz w dniu 2 kwietnia 2020 roku, po dokonaniu korekty raportem bieżącym nr 31/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 roku nie uległy zmianie.
Dokumenty obejmujące ww. oświadczenie Rady Nadzorczej, stanowisko Zarządu oraz opinię Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.
Raport roczny za 2018 rok uzupełniony skorygowany w opisanym wyżej sposób Spółka opublikuje niezwłocznie po przekazaniu niniejszego raportu bieżącego.

  1. Skonsolidowany raport roczny Spółki za rok obrotowy 2018 zostanie uzupełniony o:
  • informację Zarządu Spółki, o której jest mowa w art. 71 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia,
  • oświadczenie Rady Nadzorczej Spółki, o którym jest mowa w art. 71 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia,
  • stanowisko Zarządu Spółki wraz z opinią Rady Nadzorczej, o których jest mowa w art. 71 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia

Pozostałe dokumenty i dane zawarte w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2018 rok, przekazanym przez Spółkę w dniu 31 marca 2020 roku oraz w dniu 2 kwietnia 2020 roku, po dokonaniu korekty raportem bieżącym nr 31/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 roku nie uległy zmianie.
Dokumenty obejmujące oświadczenia Rady Nadzorczej, stanowisko Zarządu oraz opinię Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.
Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok uzupełniony skorygowany w opisanym wyżej sposób Spółka opublikuje niezwłocznie po przekazaniu niniejszego raportu bieżącego.Raport jest przekazywany na podstawie § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 757, a także art. 56 ust. 1 pkt 2_ ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch – Pełnomocnik