Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Data publikacji: 2020-09-30

Numer raportu: RB 71/2020

Zarząd spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu „Emitent”, „Spółka” niniejszym przekazuje treść uchwal podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30 września 2020 roku oraz uchwał które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte, wraz z informacjami na temat głosowań. Do uchwał nr 1B i 2 zostały zgłoszone sprzeciwy przez akcjonariusza.

Na mocy podjętej uchwały nr 1B Walne Zgromadzenie usunęło z porządku obrad następujące punkty:

24_ Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
25_ Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH:
a. Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
b. Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.Podstawa prawna : § 19 ust. 1 pkt. 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. 2018r. poz. 757.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch – Pełnomocnik