Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Data publikacji: 2020-03-02

Numer raportu: RB 18/2020

Zarząd spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu „Emitent”, „Spółka” niniejszym przekazuje w formie protokołu treść uchwal podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 2 marca 2020 roku.

Podstawa prawna : § 19 ust. 1 pkt. 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. 2018r. poz. 757.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch – Pełnomocnik