Spłata odsetek od obligacji serii M

Data publikacji: 2020-10-05

Numer raportu: RB 74/2020

Zarządca FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu „Spółka”, „Emitent”, informuje, że w dniu 5 października 2020r. otrzymał informację od Administratora Zastawu obligacji serii M „Administrator Zastawu” o tym, że dokonał przelewu kwoty 121.972,62 zł. na rachunek Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. „KDPW” w celu dokonania za jego pośrednictwem płatności odsetek od obligacji za XVIII okres odsetkowy dla obligatariuszy.
W kwocie przekazanej do KDPW przez Administratora Zastawu znajdowała się kwota 39.972,62 zł. przekazana przez Spółkę na rachunek bankowy Administratora Zastawu jako kolejna transza środków finansowych z tytułu wpływów z umowy serwisowej wierzytelności stanowiących zabezpieczenie obligacji serii M.
Emitent przekazał dotychczas na rachunek Administratora Zastawu kwotę w łącznej wysokości 816.701,40 zł.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch – Pełnomocnik