Scalenie akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych – zawieszenie obrotu akcjami

Data publikacji: 2020-08-07

Numer raportu: RB 61/2020

Zarządca Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu „Emkitent”, „Spółka informuje w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2020, że w dniu 7 sierpnia 2020 r. powziął informację o podjęciu w dniu 6 sierpnia 2020 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „GPW” uchwały nr 582/2020 o zawieszeniu obrotu wszystkimi akcjami Emitenta, które znajdują się w obrocie na prowadzonym przez GPW rynku regulowanym. Akcje będą zawieszone w okresie od dnia 13 sierpnia 2020 r. do dnia 25 sierpnia 2020 r. łącznie z tymi dniami. Zawieszenie obrotu jest niezbędne do przeprowadzenia procesu scalenia akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Decyzja GPW została podjęta na wniosek Emitenta.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch – Pełnomocnik