Scalenie akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Data publikacji: 2020-08-12

Numer raportu: RB 63/2020

Zarządca Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu „Emitent”, „Spółka” informuje w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2020, że w dniu 12 sierpnia 2020 r. powziął informację o złożeniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. „KDPW” w dniu 12 sierpnia 2020 r. oświadczenia o dokonaniu na wniosek Emitenta scalenia jego akcji zwykłych na okaziciela w liczbie 13.750.000 trzynaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy o dotychczasowej wartości nominalnej 0,04 zł każda akcja na 687.500 sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset akcji o wartości nominalnej 0,80 zł. każda akcja.
Scalenie nastąpi z dniem 25 sierpnia 2020 r.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch – Pełnomocnik