Rezygnacja Prezesa Zarządu

Data publikacji: 2020-09-17

Numer raportu: RB 68/2020

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu dalej: „Emitent”, „Spółka”, informuje że w dniu 17 września 2020r. Pan Tomasz Mihułka – Prezes Zarządu Spółki złożył rezygnację z Zarządu Spółki ze skutkiem na koniec dnia 7 października 2020r. Rezygnacja została złożona bez podania przyczyny.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. 2018 poz. 757.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch – Pełnomocnik