Rejestracja zmian w Statucie

Data publikacji: 2020-03-12

Numer raportu: RB 24/2020

Zarządca spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu „Spółka”, „Emitent” informuje, że w dniu 12 marca 2020 roku powziął informację, że Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 12 marca 2020 roku dokonał rejestracji zmian w Statucie Spółki.
Zostały zarejestrowane następujące zmiany Statutu:

  • w § 7 ust. 1 wprowadzone Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powziętej w dniu 2 marca 2020 roku,
  • w § 6 ustęp 1 wprowadzone Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powziętej w dniu 2 marca 2020 roku.

W związku z zarejestrowaną zmianą § 7 ustęp 1 Statutu przyjął następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000 zł słownie: jeden milion złotych i dzieli się na:
a_ 562.500 pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset akcji imiennych serii A, o numerach A 000001 do A 562500, o wartości nominalnej 0,80 zł zero złotych osiemdziesiąt groszy każda,
b_ 500.000 pięćset tysięcy akcji na okaziciela serii B, o numerach B 00 000 001 do B 500 000 o wartości nominalnej 0,80 zł zero złotych osiemdziesiąt groszy każda,
c_ 187.500 sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset akcji na okaziciela serii C, o numerach C 00 000 001 do C 187 500 o wartości nominalnej 0,80 zł zero złotych osiemdziesiąt groszy każda.”

Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja daje prawo do dwóch głosów. Akcje serii B i C nie są uprzywilejowane, co oznacza, że każda akcja daje prawo do jednego głosu. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 1.812.500.

W związku z zarejestrowaną zmianą § 6 ust. 1 zmienione postanowienie ma następujące brzmienie:
„§ 6. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

  • pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19.Z,
  • działalność holdingów finansowych PKD: 64.20.Z,
  • pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92.Z,
  • pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 64.99.Z,
  • pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 66.19.Z;
  • działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe PKD: 69.20.Z.
    Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki obejmuje również eksport i import w podanym powyżej zakresie.”.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch – Pełnomocnik